Sleutels tot het begrijpen van Jesaja

 

     Zorg dat u een algemene kennis hebt van het plan van zaligheid en van Gods bemoeienissen met zijn geestkinderen op aarde, want het boek Jesaja is geen boek dat de leer tot zaligmaking precies omschrijft en uitlegt zoals 2 Nephi en Moroni in het Boek van Mormon dat doen. Het is geschreven door mensen die onder andere al weten dat Jezus Christus de Heer is, dat door zijn verzoenend bloed de zaligheid komt en dat geloof, bekering, doop, de gave van de Heilige Geest en rechtvaardige werken noodzakelijk zijn om een erfdeel te verkrijgen in het koninkrijk van zijn vader. Bijvoorbeeld, om in Jesaja 14 het verhaal van Lucifer en zijn legers, die op aarde neer werden geworpen en nooit een sterfelijk lichaam zullen krijgen, te herkennen, moet men op de hoogte zijn van het voorbestaan van onze geest in de hemel en de oorlog die in de hemel gevoerd werd.

 

     Leer de positie en de bestemming van het huis van Israël kennen in het eeuwige plan van God, want Jesaja's liefde en belangstelling gaan uit naar het uitverkoren volk. Zijn gedetailleerde en uitgebreide profetieën gaan over de triomf en de glorie van Jakobs zaad (nazaten) in de laatste dagen. Hij is vooral de profeet van de herstelling.

 

     Zoals door alle heilige profeten sinds het eerste begin is voorspeld, vereist Gods plan een wederoprichting aller dingen. Dit houdt in dat elke waarheid, leerstelling, macht, priesterschap, gave, genade, wonder, verordening, en machtig werk, dat in enig tijdperk van geloof bezeten of verricht werd, opnieuw zal bestaan. Het evangelie dat Adam ontvangen heeft, zal in de harten van Adams nakomelingen leven, voor en tijdens het grote duizendjarige tijdperk. Israël - het uitverkoren volk van God - zal eenmaal het koninkrijk weer bezitten; het zal opnieuw wonen in alle landen die hem als erfdeel zijn toegewezen. Zelfs de aarde zal terugkeren tot haar paradijselijke staat en de vrede en volmaaktheid van de stad van Henoch zal duizend jaar lang op aarde heersen.

 

     Dit zijn de dingen waarover Jesaja schreef. Van alle profeten van oudsher zijn het zijn opgetekende woorden die voor ons het goede nieuws van de herstelling van het evangelie bewaard hebben, van het evangelie dat opnieuw verkondigt zou worden, van het eeuwige verbond dat opnieuw opgericht zou worden, van het koninkrijk dat aan Israël teruggegeven zou worden, van de triomfale wederkomst van de Heer Jezus Christus en van een koninkrijk van duizendjarige pracht.

 

     Leer de belangrijkste leerstellingen waarover Jesaja schrijft kennen, want zijn belangrijkste leerstellige bijdragen kunnen in zeven onderwerpen verdeeld worden: A. De herstelling van het evangelie door Joseph Smith in de laatste dagen. B. De vergadering van Israël en zijn uiteindelijke triomf en heerlijkheid in de laatste dagen. C. Het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon als een nieuwe getuigen van Jezus Christus en de grote omwenteling die dit uiteindelijk zal veroorzaken in het  inzicht van de mensen in de leerstellingen van het evangelie. D. De afvalligheid van de naties van de wereld in de laatste dagen. E. Messiaanse profetieën betreffende de eerste komst van de Heer Jezus Christus. F. De wederkomst van Christus en het duizendjarig koninkrijk. G. Historische gegevens en profetieën met betrekking tot zijn eigen tijd. Bij dit alles ligt de nadruk op de dag van de wederoprichting en op de vergadering van Israël in het verleden, heden en de toekomst. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.