Jezus werd de Wetgever van alle mensen

 

     Op een manier die voor mensen onbegrijpelijk is en die daarom ook niet uitgelegd kan worden, droeg Jezus de last van de zonde van de gehele wereld, ja, van iedereen die op aarde heeft geleefd, die nu op aarde leven en die nog geboren moeten worden, dus niet alleen voor Adam maar ook van het gehele nageslacht van Adam.

 

     De leringen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' vertellen ons dat er zonder het vergieten van bloed geen vergeving van zonden mogelijk is. Jezus, moest de zonden wegnemen door zichzelf op te offeren, ja, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Dit gaat ons begrip te boven.

 

     In de tijd van het Oude Testament, vóór de tijd dat Jezus op aarde was, namen de Joden dieren die als zinnebeeld van Christus hun bloed moesten vergieten, totdat het grote offer zelf eens en voor altijd gebracht zou zijn. En daar Hij persoonlijk de zonden van allen op zich nam en voor hen verzoening deed, door zichzelf te offeren, kwam het gewicht van de zonden van alle geslachten door de eeuwen heen op Hem te rusten en onderging Hij de onbeschrijfelijke foltering, die het gevolg was van het feit, dat Hij persoonlijk de gevolgen droeg van een eeuwige wet die door de mens overtreden was. Vandaar zijn diep verdriet, zijn onbeschrijfelijke zielsangst en zijn overweldigende marteling, die Hij allemaal heeft ervaren in onderwerping aan het eeuwige besluit van Elohim - de Allerhoogste God - en de vereisten van een onverbiddelijke wet. Dat is ook de reden dat wij ieder mens zijn zonden moeten vergeven, want wij zijn hier op aarde om te leren en daarbij worden onbedoeld fouten gemaakt, maar omdat het het plan van de Godheid is willen zij alleen verantwoordelijk zijn voor hen die zich bekeren.

 

     De Heiland, Jezus Christus, werd/wordt zodoende meester van de situatie - de schuld is voldaan, de verlossing heeft plaatsgevonden, het verbond is vervuld, het recht is tevredengesteld, de wil van Elohim is gedaan en alle macht is nu gegeven in de handen van de Zoon van God, Jezus Christus - de macht van de opstanding, de macht van de verlossing, de macht tot zaligheid, de macht om wetten vast te stellen voor het uitvoeren en vervullen van dit plan.

 

     Het plan werd opgesteld, de maatregelen werden getroffen, het verbond werd opgemaakt en vóór de grondlegging van de wereld aangegaan en aanvaard; er waren van tevoren dieroffers die gebracht werden als een afschaduwing ervan en tenslotte ging het in de hof van Getsemane en aan het kruis in vervulling.

 

     Nu Christus, voor de grondlegging van de wereld, de middelaar is tussen God en de mens, wordt Hij rechtens, de absolute heerser en meester op de aarde en in de hemel, voor de levenden en de doden, voor het verleden heden en toekomst, voor alle mensen die met deze aarde en deze hemelen te maken hebben, in tijd of eeuwigheid, de Leider van onze zaligheid, de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, de Heer en Gever van het leven.

 

     Dankzij Christus verzoening hebben alle mensen gelijke kansen voor de Heer, want deze voorziening geldt niet alleen voor de levenden maar ook voor de overledenen, zodat alle mensen die door de eeuwen heen hebben bestaan zolang de aarde blijft bestaan, zich in de zelfde positie bevinden en allen het voorrecht kunnen hebben, of ze levend of dood zijn, om de voorwaarden van het grote plan van de verlossing dat voor de schepping van de wereld door de Vader opgesteld is, door middel van de Zoon, te aanvaarden. Zo kan de gerechtigheid en de barmhartigheid van God op ieder mens, levend of dood, die ooit heeft bestaan, nu bestaat of ooit zal bestaan, toegepast worden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)