De lasten en moeilijkheden van de sterfelijke wereld

 

     Jezus Christus heeft voor alle mensen de verzoening tot stand gebracht! Voor alle mannen? Ja! Voor alle vrouwen en kinderen? Ja! Voor de aarde en alles wat ermee samenhangt? Ja! Voor hen die sterven en nog nooit van Hem gehoord hebben? Ja! Voor iedereen die bloot werd gesteld aan de val van Adam? Ja! (Zie 2 Nephi 2:7.)

 

     Hij bood zichzelf aan als een losprijs voor alle sterfelijke wezens. Toen de ontzagwekkende last van de eeuwige gerechtigheid op Hem rustte en de volledige genoegdoening voor de zonden van ieder mens, met inbegrip van Adams overtredingen, dit eiste, stond Hij alleen en voldeed de prijs. Het was een oneindig eeuwig offer. Wij mensen behoren Hem toe want Hij heeft ons gekocht met zijn bloed.

 

   "En nu, Jakob, spreek ik tot u: gij zijt mijn eerstgeborene in de dagen van mijn beproeving in de wildernis. En zie, in uw kinderjaren hebt gij ellende en veel smart doorstaan wegens de ruwheid van uw broeders. Niettemin, Jakob, mijn eerstgeborene in de wildernis, kent gij de grootheid Gods; en Hij zal uw ellende voor uw welzijn heiligen." (2 Nephi 2:1-2.)

 

     De lasten en moeilijkheden van de sterfelijke wereld brengen grote zegeningen. Dikwijls is de houding van mannen en vrouwen zo dat wanneer beproevingen of moeilijkheden komen, hun eerste reactie is om of God te vervloeken of neer te knielen en God te bidden om het probleem weg te nemen. Lehi begreep heel goed dat wij de meeste groei en verfijning ondergaan als wij met de louterende vuren van tegenspoed en verdriet worden geconfronteerd. Hij wees zijn zoon Jakob erop dat zijn beproevingen en moeilijkheden tot zijn groei zouden bijdragen en de ervaring van hem een beter mens zou maken. Over dit beginsel heeft president Spencer W. Kimball eens gezegd:

 

     "Wij wisten voordat wij geboren werden, dat wij naar deze aarde kwamen om een lichaam te krijgen en ervaring op te doen en dat wij vreugde en verdriet zouden ervaren, gemak en pijn, voorspoed en ontberingen, gezondheid en ziekte, succes en teleurstellingen en wij wisten ook dat wij na een bepaalde tijd zouden sterven. Wij aanvaarden al deze mogelijkheden met een blij hart en waren bereid het gunstige en het ongunstige mee te maken. Vol verlangen accepteerden wij de kans om naar de aarde te komen, al was het maar voor een dag, of een jaar. Misschien maakten wij ons niet zoveel zorgen over het feit dat wij misschien aan een ziekte zouden sterven, of door een ongeluk of ouderdom. Wij waren bereid om het leven te nemen zoals het kwam en zoals wij het zouden kunnen organiseren en regelen en dit alles zonder te klagen, te morren of onredelijke eisen te stellen." (Fait Precedes the Miracle, blz. 106.)

 

     Ouderling Marion G. Romney heeft het volgende gezegd over dit beginsel: "Als wij onze beproevingen met begrip, geloof en moed kunnen dragen, zullen wij op vele wijzen versterkt en vertroost worden. Ons zal de kwelling gespaard blijven die veroorzaakt wordt door het verkeerde idee dat lijden een straf is voor overtredingen.

 

     Ik heb de wroeging en de wanhoop in het leven van mensen gezien die in het uur van beproeving God hebben vervloekt en geestelijk gestorven zijn. En ik heb mensen tot grote hoogten zien rijzen door lasten die ondragelijk leken." (Conference Report, oktober 1969, blz. 59-60.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.