De samenvoeging van de gezinnen Lehi - Ismaël

 

     Nadat de Heer Lehi de raad had gegeven, dat zijn zoons dochters tot vrouw moesten nemen, opdat zij de Here nakomelingen mochten verwekken in het land der belofte, zond Lehi onmiddellijk zijn zonen terug naar Jeruzalem om Ismaël en zijn gezin te halen. Ons tegenwoordige Boek van Mormon geeft niet aan waarom Ismaëls gezin werd uitgekozen, behalve dat er minstens vijf ongetrouwde vrouwen toe behoorden. Maar misschien bevat de volgende verklaring belangrijke aanvullende redenen voor deze keus.

 

     Iedereen die het Boek van Mormon aandachtig heeft gelezen, zal ontdekt hebben dat het overblijfsel van het huis van Jozef in Amerika heeft gewoond en dat Lehi van de verslagen van zijn voorouders die op de koperen platen stonden, had vernomen dat hij van de lijn van Manasse afstamde. De profeet Joseph Smith heeft ons medegedeeld dat het verslag van Lehi op de 116 bladzijden stond die het eerst vertaald en later gestolen werden.

 

     Van dat verslag vinden wij een samenvatting in 1 Nephi, dat een persoonlijk verslag van Nephi is, die natuurlijk ook van Manasse afstamde. Maar Ismaël stamde af van Efraïm en zijn zonen trouwden met Lehi's dochters en Lehi's zonen trouwden met Ismaëls dochters, waardoor de woorden van Jakob over Efraïm en Manasse in hoofdstuk 48 van Genesis werden vervuld. Daar staat: "God …. zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen Abraham en Isaak voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land." (Zie vers 15-16.) Zo namen de nakomelingen van Manasse en Efraïm toe in Amerika. (Het Boek van Mormon, lesboek Religie 121-122, blz. 16.)

 

     Het is interessant dat toen de zonen gevraagd werden opnieuw naar Jeruzalem terug te keren (dezelfde afstand als toen het ging om de koperen platen) er niets vermeld wordt van klachten van Laman en Lemuël. De opstandige geest die tijdens de terugreis uitbrak toont echter aan dat zij zich nog steeds niet van harte bekeerd hadden.

 

     Eén van de grootste toetsen die wij ooit in het leven zullen ondergaan is die van gehoorzaamheid aan Gods geboden. Zijn woord komt tot ons door middel van de Schriften en van hen die Hij geroepen heeft Hem te vertegenwoordigen - onze ouders, bisschop, ringpresident en de algemene autoriteiten. Soms hangt ons geluk af van onze bereidheid om de vertegenwoordigers van de Heer te steunen. Zijn woord komt ook wel eens tot ons door middel van de zachte, stille influisteringen van de Heilige Geest. Maar hoe dan ook, bij de uitvoering ervan komt veel moed kijken. In tegenstelling tot zijn oudere morrende broers verklaarde Nephi moedig: "Ik zal heengaan en doen wat de Here heeft bevolen."(1 Nephi 3:7.)

 

     Hoe gemakkelijk is het om met zoveel vertrouwen en zekerheid te spreken wanneer we veilig thuis zijn. Hoeveel mensen lijken er niet op de tweede zoon van de gelijkenis in Matteüs 21:28-31, die toen hij gevraagd werd naar de wijngaard te gaan zei: "Ja heer" maar hij ging niet.

 

     Dat is het opmerkelijke van Nephi. Hij zei: "Ik zal heengaan", en hij ging. Als Laban had meegewerkt en de platen afgegeven had toen hij er voor het eerst om vroeg, hadden wij niet zo duidelijk gezien hoe groot Nephi's toewijding in werkelijkheid was. Hij zei tegen zijn vader dat hij wist dat de Heer het de mensen mogelijk maakt om zijn werk te volbrengen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.