Het Boek van Mormon lezen en bestuderen

 

    Onze geliefde broeder, president Marion G. Romney heeft getuigd van de zegeningen die hen ten deel kunnen vallen die het Boek van Mormon lezen en bestuderen. Hij zei: "Ik weet zeker dat als ouders thuis geregeld en met een gebed in het hart het Boek van Mormon bestuderen, zelf en met hun kinderen, de geest van dat geweldige boek ons huis en allen die er wonen zal doordringen. De eerbied zal toenemen; en er zal meer wederzijds respect en aandacht voor elkaar zijn. Dan zal de geest van twisten verdwijnen. Ouders zullen hun kinderen met meer liefde en wijsheid opvoeden. Kinderen zullen ontvankelijker voor de raad van hun ouders zijn. De rechtschapenheid zal toenemen. Geloof, hoop en liefde — de reine liefde van Christus — zullen bij ons thuis en in ons leven overvloedig aanwezig zijn, waaruit vrede, vreugde en geluk voortvloeien."  

 

     Deze beloften — meer liefde en harmonie in het gezin, meer respect tussen ouder en kind, meer spiritualiteit en rechtschapenheid — zijn geen loze beloften, maar precies wat de profeet Joseph Smith bedoelde toen hij zei dat het Boek van Mormon ons dichter bij God brengt.

 

    Zijn er eeuwige gevolgen aan onze reactie op dit boek verbonden? Jazeker, zowel tot onze zegen als mede tot onze veroordeling. Iedereen moet dit boek levenslang bestuderen, anders komt zijn ziel in gevaar en negeert hij datgene waardoor hij geestelijke en intellectuele eenheid in zijn hele leven kan ontvangen. Er is een verschil tussen een bekeerling die door middel van het Boek van Mormon op de rots van Christus is gebouwd en zich aan de roede van ijzer vasthoudt, en een bekeerling die dat niet doet.

 

     In deze column onderstreep ik die woorden. Laten we niet onder veroordeling blijven, met de daarbij behorende gesel en het oordeel, door dit geweldige en prachtige geschenk van de Heer aan ons, lichtvaardig op te vatten. Laten we veeleer aanspraak maken op de beloften die verbonden zijn aan het vergaren ervan als een schat in ons hart.

 

     In Leer en Verbonden 84:54–58 lezen we: "En uw verstand is in het verleden verduisterd geweest wegens ongeloof en omdat u de dingen die u hebt ontvangen, lichtvaardig hebt opgevat — welke eigenwaan en ongeloof de gehele kerk onder veroordeling hebben gebracht. En die veroordeling rust op de kinderen van Zion, ja, op allen. En zij zullen onder die veroordeling blijven totdat zij zich bekeren en het nieuwe verbond indachtig zijn, ja, het Boek van Mormon en de eerdere geboden die Ik hun heb gegeven om niet alleen te spreken, maar te handelen naar wat Ik heb geschreven — opdat zij gepaste vruchten zullen voortbrengen voor het koninkrijk van hun Vader; anders blijven er een gesel en oordeel om over de kinderen van Zion te worden uitgestort."

 

     Ik heb vele brieven van heiligen ontvangen, van jong en oud, over de hele wereld, die de uitdaging zijn aangegaan om het Boek van Mormon te lezen en te bestuderen. Hun getuigenissen, dat hun leven veranderd is en dat zij dichter bij God zijn gekomen door hun betoonde ijver en inzet, hebben mij zeer aangegrepen. Die prachtige getuigenissen zijn voor mij weer een bevestiging van de woorden van de profeet Joseph Smith dat het Boek van Mormon werkelijk 'de sluitsteen van onze godsdienst' is, en dat een man of vrouw 'dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk ander boek ook'. (Ezra Taft Benson, Liahona oktober 2011, Het Boek van Mormon - de sluitsteen van onze godsdienst.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.