Misleidingen van satan kunnen vermeden worden

 

     Als u 2 Nephi 28 hebt gelezen dan heeft u een indruk hoe de duivel uw leven kan binnendringen. Hij heeft u aangeboden om u met een leuk koordje van vlas om de hals te leiden totdat hij u voor eeuwig met zijn sterke touwen kan binden. (Zie 2 Nephi 26:22.) Dat is wat hij probeert te doen als hij u wilt wijsmaken dat één keer geen kwaad kan zoals een opzettelijke ziekmelding zodat u niet op uw werk hoeft te verschijnen, wegblijven van een belangrijke vergadering, een gerechtvaardigde driftbui, het een keer proberen van verdovende middelen zoals drugs of XTC of alcoholische dranken, het begin van onbetamelijk vrijen of andere seksuele activiteiten die gereserveerd zouden moeten blijven voor het huwelijk of helemaal door een wijze God verboden zijn. Wanneer eenmaal aan de verleiding is toegegeven wordt het de tweede keer gemakkelijker. Dan wordt het langzamerhand een gewoonte - een sterk koord. Hebt u ooit geprobeerd om zelfs maar een dunnen streng vlas te breken? Dan hebt u zich waarschijnlijk in de handen gesneden.

 

     Iemand verontschuldigde zich eens door te zeggen: "Ik geloof niet dat deze kleine aankoop die winkel zal helpen om op zondag open te zijn." Toen hem verteld werd dat hij hiermee de sabbat had geschonden, begreep hij dat hij een van de tien geboden had overtreden. Hoeveel van Israëls problemen waren te wijten aan "kleine" overtredingen van de sabbatwet? (Zie Nehemia 1:4-9; 9; 10:28-31; 13:15-22.)

 

     De actieve kracht achter dergelijke verkeerde gedachten is de duivel zelf. Nephi openbaarde duidelijk de gemene methoden van satan en zijn verderfelijke leringen. Beseft u dat satan u deze excuses om te zondigen aanbiedt omdat hij erop uit is om u net zo ellendig te maken als hij zelf is? (Zie 2 Nephi 2:18.) Bent u zich ervan bewust dat God u zijn geboden geeft, omdat Hij u liefheeft en wil dat u de vreugde ervaart die het gevolg is van gehoorzaamheid aan deze geboden? Satan, die de vader is van alle leugens (2 Nephi 2:18) zal u toefluisteren dat het tegengestelde waar is. Hij zal u vertellen dat wat hij voorstaat voor uw genoegen en geluk is en dat wat God van u vraagt u van uw vrijheid en uw geluk zal beroven. Dat is waarom hij de grote bedrieger is. Zijn leugens zijn bestemd om u te verstrikken in zijn zorgvuldig beraamde plannen om u te vernietigen. Maar er zijn manieren om zijn misleidingen te vermijden.

 

     Satan is erg voorzichtig bij het vangen van zijn slachtoffers. (Zie 2 Nephi 28:21.) Ik zou graag willen dat u hierop lette: "En aldus bedriegt de duivel hun ziel en voert hen bedachtzaam ter helle." En dat is precies de manier waarop hij het doet. Hij pakt u niet beet om u naar zijn gebied mee te nemen, maar hij fluistert: "Doe dit kleine beetje kwaad" wat in deze wereld niet direct op iets kwaads lijkt en als hij daarin slaagt, nog een beetje kwaad en nog een beetje en aldus, om de woorden van Nephi te gebruiken, bedriegt hij uw ziel. Dat is wat hij doet. Hij laat u geloven dat u iets wint terwijl u aan het verliezen bent. En zo gaat het iedere keer wanneer wij nalaten een wet van God of een gebod na te komen. Wij worden bedrogen omdat wij in deze en in de komende wereld alleen maar gebaat zijn bij gehoorzaamheid aan de wet van onze Hemelse Vader. De mensen in deze wereld in deze tijd worden zo beïnvloed, zij worden heen en weer gegooid, het gefluister blijft aanhouden en zij begrijpen niet wat de Heer wil dat zij doen, maar blijven doorgaan  op het pad van de boze onderworpen aan zijn macht zonder dit zelf te beseffen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.