Wat is naastenliefde en hoe kan men het verkrijgen?

 

     Van alle eigenschappen die nodig zijn om zaligheid te verkrijgen in Gods tegenwoordigheid, is naastenliefde, die evenals geloof en hoop onmisbaar is. Moroni schreef dan ook: "Daarom moet er geloof zijn; en indien er geloof moet zijn, moet er ook hoop zijn; en indien er hoop moet zijn, moet er ook naastenliefde zijn." (Moroni 10:20.) Dan zegt Moroni: "En tenzij gij naastenliefde hebt, kunt gij geenszins behouden worden in het koninkrijk Gods; evenmin kunt gij behouden worden in het koninkrijk Gods indien gij geen geloof hebt; evenmin indien gij geen hoop hebt. (Moroni 10:21.) Hierover heeft ouderling McConkie geschreven:

 

     "Boven alle godsvruchtige en goede eigenschappen is naastenliefde hetgeen waar het vurigst naar verlangt behoort te worden. Naastenliefde is meer dan liefde, veel meer; het is eeuwige liefde, volmaakte liefde, de reine liefde van Christus die eeuwig is. Het is liefde die zo gegrond is op rechtvaardigheid dat de bezitter ervan geen ander doel of verlangen heeft dan het eeuwige welzijn van zijn eigen ziel en de zielen van de mensen om hem heen." (Zie 2 Nephi 26:30; Moroni 4:47; 8:25-26.) (Mormon Doctrine, blz. 121.)

 

     De volgende vragen worden dikwijls gesteld: Waarom lijkt het vers Moroni 7:45 zoveel op 1 Korintiërs 13:4-7? Had Mormon de geschriften van Paulus tot zijn beschikking en nam hij het daarvan over? Daniël H. Ludlow heeft hier twee mogelijke antwoorden op gegeven:

 

     "1. De verklaring over geloof, hoop en liefde komt oorspronkelijk noch van Mormon, noch van Paulus; misschien heeft het in een oud verslag gestaan, dat in beider bezit is geweest, of misschien is het een deel geweest van de leringen van de Heiland dat noch in het Nieuwe Testament noch in het Boek van Mormon opgetekend werd.

  1. Alle openbaringen worden ontvangen door de macht van de Heilige Geest, en de Heilige Geest kan deze gedachte in grote lijnen op dezelfde manier aan zowel Mormon als aan Paulus hebben geopenbaard." (1)

 

     Mormon omschrijft naastenliefde als de reine liefde van Christus. Wat betekent dit? Dit betekent: Liefde die rein en onzelfzuchtig is, die aan anderen denkt, vriendelijk optreedt, er niet op staat om de overwinning te behalen, zich verheugd in de waarheid, lankmoedig en geduldig is. "Wie ook ten laatsten dage in het bezit ervan wordt bevonden, met hem zal het wél zijn. (Zie Moroni 7:47.)

 

     Mormon legt uit dat er twee manieren zijn waarop men de ware naastenliefde kan verkrijgen. Omdat het een gave van God is, dient men met alle kracht van het hart te bidden om met deze liefde vervuld te mogen worden. In feite wordt deze gave door de Vader verleend aan "de oprechte volgelingen van Zijn Zoon, Jezus Christus."

 

     Men dient zich dus aan de geboden te houden. Naarmate men leert het liefdevolle voorbeeld van Jezus te volgen, wordt men gezegend met de gave van naastenliefde. Alleen hen, die deze hoop hebben, mogen worden gereinigd, gelijk Hij die rein is." (Zie Moroni 7:48.) Wat een heerlijke belofte is dat zeg!

 

     De profeet Mormon heeft gezegd: "Naastenliefde is lankmoedig en goedertieren en niet afgunstig en niet opgeblazen; zij zoekt zichzelf niet, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe en is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid; zij verdraagt alle dingen, geloofd alle dingen, hoopt alle dingen en doorstaat alle dingen." (Moroni 7:45; zie ook 1 Korintiërs 13:4-7.) (2) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. A Conpanion to Your Study of the Book of Mormon, blz. 336.)

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)