Naastenliefde een vereiste voor het eeuwige leven

 

     Nadat hij de maatstaf om goed en kwaad te beoordelen had gegeven, vermaande Mormon zijn lezers "naarstig in het licht van Christus te onderzoeken" en alles wat goed is aan te nemen. (Zie Moroni 7:19.) Als u eenmaal het goede van het kwade kunt onderscheiden, kunt u zich niet veroorloven ook maar iets dat goed is voorbij te lopen en iets dat kwaad is te blijven aanhangen. Het volgende verhaal, dat echt gebeurd is, zal u helpen dit te begrijpen:

 

     Larry was op zending. Met zijn collega woonde hij bij een gepensioneerde protestantse predikant. Larry maakte gebruik van elke gelegenheid die zich voordeed om het (herstelde) evangelie met deze zeer intelligente en goed opgeleide man te bespreken. Hij slaagde erin de man zover te krijgen dat hij het Boek van Mormon en de geschiedenis van de profeet Joseph Smith ging lezen. De predikant raakte ervan overtuigd dat het Boek van Mormon waar is en dat Joseph Smith een profeet was. Hij legde zelf het intellectuele proces dat hij doormaakte als volgt uit:

 

     "Toen ik het Boek van Mormon begon te lezen, geloofde ik nog, zoals mij geleerd was, dat Joseph Smith een onontwikkelde en goddeloze man was. Naarmate ik het boek las en ook zijn geschiedenis, ging ik beseffen dat hij geen onontwikkelde man heeft kunnen zijn. Ik kwam tot de conclusie dat hij een zeer talentvol mens moet zijn geweest. Nog later zag ik in dat hij niet had kunnen doen wat hij gedaan heeft zonder bovennatuurlijke hulp. Daarom besloot ik dat hij een verbond met de duivel moest hebben gesloten.

 

     Toen ik echter mijn volle aandacht aan het Boek van Mormon ging geven, drong het tot mij door dat het boek niet het product van de duivel kon zijn. Niet één woord in het boek zou de mens op een dwaalspoor kunnen brengen, ieder woord leidde de mensheid ertoe om in Christus te geloven en het goede te doen. Daarom besloot ik dat het boek alleen ontstaan kon zijn zoals Joseph Smith zei dat het ontstaan was. Want het kwam van God en God zou het niet gebruiken om een leugen te ondersteunen."

 

     Toch werd de predikant geen lid van de kerk. Hij had er verschillende redenen voor, maar op een dag kwam hij het dichtst bij de waarheid toen hij erkende dat hij teveel van zijn koffie en zijn pijp hield om ze nu nog op te geven. 

 

     Mormon legde dit beginsel uit door de volgende stappen aan te wijzen die wij doen om tot Christus te komen: 1. Wij leren over Hem en de gave van het eeuwige leven. 2. Dit woord brengt ons ertoe te hopen dat het waar is. 3. Deze hoop leidt tot geloof in Christus. 4. Dit geloof in Christus leidt tot een hoop in Christus, een hoop die een zekerheid wordt/is. 5. Deze hoop leidt tot naastenliefde. Wanneer wij voldoende naastenliefde hebben, gaan wij werkelijk tot Christus behoren. Het is wel noodzakelijk dat wij elke stap doen voordat wij tot de volgende overgaan.

 

    Naastenliefde, de reine liefde van Christus, heeft twee belangrijke aspecten. De eerste is wanneer iemand van zijn Heiland liefde en genegenheid ontvangt. Dat vindt plaats door middel van de Geest. Mijn eigen belevenissen illustreren dit aspect. Mijn vertrouwen is daar sterk door geworden, in de nabijheid van God (Zie L&V 121:45) dat ik in zijn tegenwoordigheid kan komen. Verder wordt naastenliefde aan mij gegeven zodat ik op mijn beurt naastenliefde aan anderen kan geven. Moroni gaf te kennen dat dergelijke christelijke naastenliefde een vereiste is voor het eeuwige leven. (1) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)