Terugkeer van het nageslacht van Israël

 

     Op 21 september 1823 verscheen de engel Moroni aan Joseph Smith en citeerde aan hem het elfde hoofdstuk van Jesaja daarbij de nadruk leggend op het volgende: "En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal te dien dage geschieden, dat de Heer wederom zijn hand zal opheffen om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde." (Vers 10-12.) Hij vertelde dat dit spoedig vervuld zou worden.

 

     Op 6 april 1830 werd 'De Kerk van Jezus Christus' op aarde hersteld en spoedig werden er zendelingen uitgezonden om de blijde boodschap te verkondigen. Op 3 april 1836 verscheen Mozes in de tempel te Kirtland en herstelde de sleutels voor de vergadering van Israël: "Toen dit visioen zich had gesloten, werden de hemelen opnieuw voor ons geopend; en Mozes verscheen voor ons en droeg de sleutels aan ons over van de vergadering van Israël uit de vier delen der aarde en het leiden van de tien stammen uit het noorderland." (L&V 110:11.)

 

     Op 24 oktober 1841 wijdde apostel Orson Hyde het heilige land in voor de terugkeer van de Joden.

 

     In mei 1948 werd de staat Israël opgericht en officieel erkend door de voornaamste landen van de wereld.

 

     De Schriften geven aan dat er drie belangrijke aspecten aan de vergadering zijn: 1. De vergadering van de verstrooiden van Israël uit de naties van de wereld naar Zion. 2. De terugkeer van de Joden (de stam Juda) naar Jeruzalem en het beloofde land. 3. De terugkeer van de verloren stammen van Israël tot de ware kudde van de Heiland, Jezus Christus.

 

     De volgende Schriftgedeelten behandelen de verschillende aspecten van de vergadering van Israël en het bouwen van het nieuwe Jeruzalem in Amerika: "En omdat zij hun hart afwenden, zegt de profeet, en de Heilige Israëls hebben versmaad, zullen zij in het vlees ronddolen en omkomen, en een aanfluiting en een schimpnaam worden en onder alle natiën worden gehaat. Niettemin, wanneer die dag komt, zegt de profeet, dat zij hun hart niet langer van de Heilige Israëls afwenden, dan zal Hij de verbonden indachtig zijn die Hij met hun vaderen heeft gesloten. Ja, dan zal Hij de eilanden der zee indachtig zijn; ja, en alle volken die van het huis Israëls zijn, zal Ik vanuit de vier hoeken der aarde inzamelen, zegt de Heer, volgens de woorden van de profeet Zenos. Ja, en de gehele wereld zal het heil des Heren zien, zegt de profeet; alle natie, geslacht, taal en volk zal worden gezegend." (1Nephi 19:14-17.) "Maar zie, aldus zegt de Here God: Wanneer de dag komt dat zij in Mij geloven, dat Ik Christus ben, dan heb Ik Mij jegens hun vaderen ertoe verbonden dat zij in het vlees, op aarde, zullen worden teruggebracht naar hun erflanden. En het zal geschieden dat zij vanuit hun langdurige verstrooiing worden bijeenvergaderd uit de eilanden der zee en uit de vier delen der aarde; en de natiën van de andere volken zullen groot zijn in mijn ogen, zegt God, doordat zij hen naar hun erflanden brengen." (2 Nephi 10:7-8, zie ook 2 Nephi 25; 3 Nephi 20:20-33, 46.) Deze verzen zijn nu bezig in vervulling te gaan. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.