Het Boek van Mormon de sluitsteen van ons leven

 

     Wij mensen behoren ons voortdurend af te vragen: "Waarom heeft God Mormon of Moroni of Alma geïnspireerd om dit in zijn kroniek, het Boek van Mormon op te nemen? Welke les leer ik hieruit die mij in deze tijd helpt?" En er zijn vele voorbeelden waaruit het antwoord op die vraag blijkt. In het Boek van Mormon staat bijvoorbeeld een patroon waarmee we ons op de wederkomst kunnen voorbereiden. Een groot deel van het boek richt zich op de paar decennia die voorafgaan aan de komst van Christus naar Amerika. Door die tijd zorgvuldig te bestuderen, wordt het ons duidelijk waarom sommigen omkwamen in de verschrikkelijke oordelen die voorafgingen aan zijn komst en waarom anderen bij de tempel waren in het land Overvloed om met hun handen de wonden in zijn handen en voeten te voelen.

 

     Uit het Boek van Mormon leren we hoe discipelen van Christus in oorlogstijd leven. In het Boek van Mormon zien we de kwaden van geheime verenigingen in al hun schrijnende en beangstigende vormen uitgebeeld. Uit het Boek van Mormon leren we hoe we met vervolging en afvalligheid moeten omgaan. Er staat veel in over hoe we zendingswerk kunnen doen. En meer dan waar ook zien we in het Boek van Mormon hoe gevaarlijk materialisme is als we ons hart op de dingen van de wereld richten. Kan iemand eraan twijfelen dat dit boek voor ons bedoeld is en dat we er grote kracht, grote troost en grote bescherming uit kunnen putten?

 

     De derde reden waarom het Boek van Mormon van zulke grote waarde voor heiligen der laatste dagen is, staat in een eerder geciteerde uitspraak van de profeet Joseph Smith. Hij zei: "Ik vertelde de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk ander boek ook." Dat is de derde reden voor de studie van dit boek. We komen er dichter door tot God. Huist er niet diep in ons hart een verlangen om nader tot God te komen, om meer op Hem te lijken in ons dagelijks leven, om voortdu-rend zijn aanwezigheid te voelen? Zo ja, dan is er geen boek dat ons daar beter bij helpt dan het Boek van Mormon.

 

     Het gaat er niet alleen om dat het Boek van Mormon ons de waarheid leert, hoewel het dat zeker doet. Het gaat er niet alleen om dat het Boek van Mormon van Christus getuigt, hoewel het dat ook zeker doet. Maar er is meer. Er gaat een macht van het boek uit die uw leven ten goede zal komen zodra u het ernstig begint te bestuderen. U zult grotere kracht vinden om verleidingen te weerstaan. U zult de kracht vinden om misleidingen te onderkennen. U zult de kracht vinden om op het enge en smalle pad te blijven. De Schriften worden 'de woorden des levens' genoemd, (zie L&V 84:85) en voor niets geldt dat meer dan voor het Boek van Mormon. Wanneer u begint te hongeren en dorsten naar deze woorden, zult u in toenemende mate een tevreden leven vinden.

 

     Blijf uw hele leven in de Schriften lezen, in het bijzonder in het Boek van Mormon. U zult de Schriften uw hele leven lang blijven herontdekken, en in elke levensfase zult u steeds weer op nieuwe betekenissen en toepassingen stuiten. Dit is mijn gebed, dat het Boek van Mormon de sluitsteen van ons leven mag worden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.