Een politieke vergadering is geen geestelijke vergadering

 

     De twee zonen zijn tot u gekomen, die u zullen beklagen — uw verwoesting en verderf, de hongersnood en het zwaard — en door wie zal Ik u troosten? Uw zonen, op deze twee na, zijn in zwijm gevallen; zij liggen aan de hoeken van alle straten; zij zijn vol van de grimmigheid des Heren, van de berisping van uw God, gelijk een wilde os in een net. Daarom, hoor toch dit, gij ellendige, en beschonkene, maar niet van wijn: Zo zegt uw Heer, de Heer en uw God bepleit de rechtszaak van zijn volk: Zie, Ik heb de beker des bevens uit uw hand genomen, de droesem van de beker mijner grimmigheid; gij zult die niet langer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u verdrukken; die tot uw ziel hebben gezegd: Werp u neer, opdat wij over u heengaan — en gij hebt uw rug als de aarde gemaakt en als de straat voor wie daarover gingen. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, o Zion; bekleed u met uw pronkgewaden, o Jeruzalem, gij heilige stad; want voortaan zullen de onbesnedenen en onreinen niet meer bij u binnenkomen. Schud het stof van u af; sta op, zet u neder, o Jeruzalem; bevrijd uzelf van de banden om uw hals, o gij gevangen dochter Zions. (2 Nephi 8:19-25.)

 

     In vers 19-20 schijnt gezinspeeld te worden op de twee profeten die in de laatste dagen onder de Joodse natie verwekt zullen worden. Deze profeten zullen grote macht hebben gedurende een kritieke periode wanneer Jeruzalem belegerd zal worden. (Zie Openbaring 11:1-17.) Zij zullen ook tot de "Joden profeteren, nadat zij zijn vergaderd en de stad Jeruzalem in het land hunner vaderen hebben gebouwd." (Zie L&V 77:15.) De andere zonen zijn overwonnen, maar deze twee zijn "als een wilde os in een net", "vol van de grimmigheid des Heren, van de berisping van uw God". (Vers 20.)

 

     Dank zij de macht van de Heer zal Jeruzalem de overhand krijgen. God heeft "de beker des bevens uit uw hand genomen", (zie vers 22) zoals Hij beloofd had. De tijd van Jeruzalems verwerping is voorbij. Het zal nooit meer vernieling en verbanning moeten ondergaan. Nu is het de tijd voor de vijand om te lijden. De lijdensbeker zal mij gegeven worden aan hen die de Joden zoveel hebben doen lijden. (Zie L&V 113:9-10.)

 

     Over de vergadering van de Joden naar het land Israël heeft ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd dat er een geestelijke vergadering aan de fysieke vergadering voorafgaat: 'Juda wordt te zijner tijd vergaderd naar het oude Jeruzalem; daarover bestaat geen twijfel. Maar die vergadering be-staat uit het aanvaarden van Christus, de toetreding tot 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en het opnieuw ontvangen van het verbond van Abraham dat in heilige plaatsen wordt bediend. De huidige vergade-ring van mensen van Joodse afkomst in het Palestijnse land Israël is niet de Schriftuurlijke vergadering van Israël of van Juda. Die vergadering kan daarvoor een inleiding vormen, en sommigen die aldus vergaderd zijn, worden te zijner tijd mogelijk vergaderd in de ware kerk en het koninkrijk van God op aarde en ingeschakeld bij de bouw van de tempel die Jeruzalem zal sieren. Maar een politieke vergadering is niet een geestelijke vergadering, en het koninkrijk van de Heer is niet van deze wereld.' (A NewWitness for the Articles of Faith [1985], pp. 519–520; zie ook pp. 511, 564–565.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)