De definitie van priesterbedrog

 

     "Hij gebiedt dat er geen priesterlisten zullen zijn; want zie, priesterlisten houdt in dat mensen prediken en zichzelf opwerpen als een licht der wereld om gewin en de lof der wereld te verwerven; maar het welzijn van Zion zoeken zij niet. Zie, de Heer heeft dat verboden. Welnu, de Here God heeft een gebod gegeven dat alle mensen liefde behoren te hebben, en wel naastenliefde; en tenzij zij die naastenliefde hebben, zijn zij niets. Welnu, indien zij die naastenliefde hadden, zouden zij niet toelaten dat de arbeider in Zion omkomt. Maar de arbeider in Zion zal arbeiden voor Zion; want indien zij arbeiden voor geld, zullen zij verloren gaan.

 

     En voorts heeft de Here God de mensen geboden niet te moorden; niet te liegen; niet te stelen; de naam van de Heer, hun God, niet ijdel te gebruiken; niet afgunstig te zijn; niet kwaadwillig te zijn; niet met elkaar te twisten; geen hoererij te bedrijven; en geen van deze dingen te doen; want wie ook ze doet, gaat verloren. Want geen van deze ongerechtigheden komt van de Heer; want Hij doet hetgeen goed is onder de mensenkinderen; en Hij doet niets, tenzij het de mensenkinderen duidelijk is; en Hij nodigt hen allen uit om tot Hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid; en Hij verwerpt niemand die tot Hem komt, zwarte en blanke, slaaf en vrije, man en vrouw; en Hij is de heidenen indachtig; en allen zijn voor God gelijk, zowel de Joden als de andere volken." (2 Nephi 26:29-33.)

 

     Priesterschap en priesterbedrog zijn twee tegenovergestelde dingen; het ene is van God, het andere van de duivel. Wanneer predikanten beweren dat zij het priesterschap hebben, hoewel dit niet waar is; wanneer zij zichzelf als licht stellen voor hun gemeente, maar niet het zuivere, herstelde en volledige evangelie prediken; wanneer zij erop uit zijn om populariteit en financieel voordeel te verkrijgen, in plaats van voor de armen te zorgen en behoeften van hun medemensen te verlichten, dan zijn zij in meer of mindere mate bezig met het uitoefenen van priesterbedrog.

 

     Afval is het gevolg van priesterbedrog, (2 Nephi 10:5; 3 Nephi 16:10; L&V 33:4) want zij die zich daarmee bezig houden, volgen ijdele dingen na, onderwijzen leerstellingen bezijden de waarheid of gewoon vals zijn, houden van rijkdommen en streven naar persoonlijke eer. (Alma 1:12, 16.) De mensen worden geboden zich van hun priesterbedrog te bekeren (3 Nephi 30:2) en uiteindelijk, in het duizendjarig rijk, zal dit grote kwaad worden uitgeroeid. (3 Nephi 21:9.)

 

     De aanzienlijke kritiek op het katholieke geloof, was gericht tegen de grootschalige verkoop van aflaten binnen de katholieke kerk, waarmee de koper de tijd die hij of zij in het vagevuur moest doorbrengen kon verkorten. Volgens mij zou vergeving niet te koop moeten zijn, maar enkel bereikt moeten kunnen worden door zich tot God Zelf te richten, Hem oprecht om vergeving te smeken en zich te bekeren door de zonde niet meer te begaan.

 

     Waar moeten de mensen dan naar streven en waar moeten zij dan voor werken als zij zich moeten onthouden van priesterbedrog en van het prediken van het evangelie voor geld? "Zoekt niet naar rijkdom, maar naar wijsheid, en zie, de verborgenheden Gods zullen u worden ontvouwd, en dan zult u rijk worden gemaakt. Zie, wie het eeuwige leven heeft, is rijk." (L&V 6:7.) "En Zion kan niet worden opgebouwd, anders dan door de beginselen van de wet van het celestiale koninkrijk; anders kan Ik haar niet tot Mij nemen. (L&V 105:5.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)