Een algemene profetische belofte aan gehoorzamen

 

     O, dat gij wilde ontwaken uit een diepe slaap, ja, uit de slaap der hel, en wilde afschudden de vreselijke ketenen waarmee gij gebonden zijt, die de mensenkinderen kluisteren, zodat zij gevankelijk omlaag worden gevoerd naar de eeuwige afgrond van ellende en wee.

 

     Ontwaakt! En verheft u uit het stof en hoort de woorden van een bevende ouder, wiens ledematen gij weldra moet neerleggen in het kille en stille graf, vanwaar geen enkele reiziger kan terugkeren; nog slechts enkele dagen en ik ga de weg van al het aardse. Maar zie, de Heer heeft mijn ziel uit de hel verlost; ik heb zijn heerlijkheid aanschouwd en ik ben voor eeuwig in de armen van zijn liefde gesloten.

 

     En ik wens dat gij eraan denkt de inzettingen en gerichten des Heren te eerbiedigen; zie, dat is vanaf het begin de bekommernis van mijn ziel geweest. Mijn hart is van tijd tot tijd door smart terneergedrukt geweest, want ik heb gevreesd dat de Heer, uw God, u wegens de verstoktheid van uw hart, in de volheid van zijn verbolgenheid zou treffen.

 

    Of, dat een vervloeking u vele geslachten lang zou treffen; en gij door het zwaard en hongersnood zoudt worden bezocht, en worden gehaat, en worden geleid volgens de wil en de gevangenschap van de duivel.

 

     O mijn zonen, dat deze dingen u toch niet zullen treffen, maar dat gij een uitgelezen en begunstigd volk des Heren zult zijn. Maar zie, zijn wil geschiede; want zijn wegen zijn voor eeuwig gerechtigheid. En Hij heeft gezegd: Voor zoverre gij mijn geboden onderhoudt, zult gij voorspoedig zijn in het land; maar voor zoverre gij mijn geboden niet onderhoudt, zult gij van mijn tegenwoordigheid worden afgesneden. (Zie 2 Nephi 1:13-20.)

 

     Tegenstanders van het mormonisme beweren dat Joseph Smith de woorden "het kille en stille graf, vanwaar geen enkele reiziger kan terugkeren" (vers 14) uit een van de stukken van Shakespeare heeft gehaald. De woorden van Shakespeare, die volgens critici teveel lijken op Lehi's verklaring luiden als volgt: "Maar de vrees voor iets na de dood, het onbekende land van wiens grenzen geen reiziger ooit terugkeert." (Hamlet, bedrijf 3, scene 1.) Die critici gaan dan voorbij aan de andere interpretaties van de overeenkomst tussen deze verklaring in het Boek van Mormon en die van Shakespeare.

 

     Om over de dood te spreken is niet uniek. In het boek Job in het Oude Testament, vinden wij uitdrukkingen zoals: "voordat ik heenga, zonder terug te keren, naar het land van donkerheid en diepe duisternis." (Job 10:21.) En: "Want nog weinige jaren zullen komen, en dan zal ik het pad gaan, waarlangs ik niet zal wederkeren." (Job 16:22; zie ook Catulus, Ludlow, Companion, blz. 124-125.)

 

     Dat critici van het Boek van Mormon met zulke zwakke argumenten aankomen om het boek te bekritiseren en de grote hoeveelheid bewijzen van de waarheid ervan negeren, toont aan hoe goed het satan lukt om mensen tot toorn tegen het goede op te hitsen. (Zie 2 Nephi 28:20.)

 

     Een blik op de verwijzingen in vers 20 maakt duidelijk dat de belofte, dat zij die de geboden onderhouden voorspoedig zullen zijn in het land, veel vaker in het Boek van Mormon voorkomt. Het is een profetische uiting geweest die in het hart van de mensen en in de Schriften bewaard is gebleven. Het is een belofte die nog steeds geldt voor het beloofde land, het tegenwoordige Noord en Zuid-Amerika. Zij die gehoorzaam zijn zullen zowel geestelijk als materieel voorspoedig zijn. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.