Wat is Christus recht op barmhartigheid?

 

     "Welnu, mijn geliefde broeders, zijn wonderen opgehouden omdat Christus ten hemel is gevaren en Zich aan de rechterhand van God heeft gezet, om bij de Vader aanspraak te maken op zijn recht op barmhartigheid dat Hij jegens de mensenkinderen heeft? Want Hij heeft aan de doeleinden der wet voldaan en Hij maakt aanspraak op allen die in Hem geloven; en zij die in Hem geloven, zullen al het goede aanhangen; daarom bepleit Hij de zaak der mensenkinderen; en Hij woont voor eeuwig in de hemelen. (Moroni 7:27-28.)

 

     Jezus, heeft verzoening gedaan voor de zonden van de mensen. Als onze Heiland is het zijn goedrecht om de middelen voor te schrijven waardoor wij de voordelen van zijn verzoening deelachtig kunnen worden. Dit zijn Zijn "rechten van barmhartigheid".

 

     Christus is onze voorspraak bij de Vader, dat wil zeggen dat Hij in de gerechtshoven in de hemel voor de zaak van de rechtvaardigen pleit: "Heft uw hart op en weest verblijd, want Ik ben in uw midden en ben uw voorspraak bij de Vader; en het is zijn welbehagen u het koninkrijk te geven. (1)

 

     "Luister naar Hem, Die de Voorspraak bij de Vader is, Die uw zaak bij Hem bepleit - En zegt: Vader, zie het lijden en de dood van Hem die geen zonden heeft begaan, in wie Gij welbehagen had; zie het bloed van uw Zoon dat vergoten is, het bloed van Hem die Gij gegeven hebt, opdat Gij zelf verheerlijkt zou worden; daarom, Vader, spaar dezen mijn broeders die in mijn naam geloven, opdat zij tot Mij kunnen komen en het eeuwig durend leven hebben. (L&V 45:3-5.) (2)

 

     Maar barmhartigheid wordt niet in het wilde weg uitgestort op de mensheid, want: "Er is een wet vóór de grondlegging dezer wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond - en wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond. (L&V 130:20-21.) Met andere woorden: Behalve in de algemene zin dat zij te zien is in de schepping en de bevolking van de aarde en het verlenen van de onsterfelijkheid aan alle mensen als een vrije universele gave, is het eerder zo dat barmhartigheid wegens de genade, liefde en welwillendheid Gods, zoals met alle zegeningen, verleend wordt aan hen die gehoorzaam zijn aan de wet waarop de verlening van barmhartigheid is gegrond.

 

     De Heiland voldeed aan de eisen van de gerechtigheid toen Hij onze plaats innam en de straf voor onze zonden onderging. Door deze onbaatzuchtige daad hoeft de Vader ons niet te straffen en kan Hij ons in zijn tegenwoordigheid toelaten. Als we zijn vergeving willen ontvangen, moeten we ons oprecht van onze zonden bekeren. De profeet Alma heeft gezegd: "De gerechtigheid laat al haar eisen gelden, en ook de barmhartigheid maakt aanspraak op alles wat het hare is; en aldus wordt alleen de werkelijk boetvaardige gered." (Zie Alma 42:24; zie ook de verzen 22-23, 25).

 

     Vergeving van zonden is niet de enige barmhartige gave van onze hemelse Vader en Jezus Christus. Elke zegening die u ontvangt is een daad van barmhartigheid, en meer dan waar u eigenlijk recht op hebt. Mormon onderrichtte: "Alles wat goed is, komt van Christus; anders waren de mensen gevallen gebleven en had er niets goeds tot hen kunnen komen." (Zie Moroni 7:24). U bent bijvoorbeeld de ontvanger van goddelijke barmhartigheid als Vader in de hemel uw gebeden hoort en verhoort, wanneer u leiding van de Heilige Geest ontvangt, en wanneer u geneest na een priesterschapszegen. Hoewel al die zegeningen het resultaat zijn van gehoorzaamheid, kunt u ze nooit op eigen kracht ontvangen. Het zijn barmhartige gaven van een liefdevolle en meedogende Vader. (3) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. L&V 29:5; zie ook 32:3; 62:1; 110:4; Moroni 7:28; 1 Johannes 2:1.).)

 

(2. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 25.)

 

(3. Trouw aan het Geloof, blz. 12-13;

 

Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)