Door de rechtvaardigheid van hun Verlosser

 

     Daarom zal uw ziel gezegend worden, en gij zult veilig wonen bij uw broeder, Nephi; en uw dagen zullen in dienst van uw God worden besteed. Daarom weet ik dat gij verlost zijt dankzij de rechtvaardigheid van uw Verlosser; want gij hebt gezien dat Hij in de volheid des tijds komt om de mensen redding te brengen. En gij hebt in uw jeugd zijn heerlijkheid aanschouwd; daarom zijt gij gezegend, evenals zij die Hij in het vlees zal bedienen; want de Geest is dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. En de weg is bereid sedert de val van de mens, en de redding is vrij.

 

     En de mensen worden voldoende onderricht om goed van kwaad te onderscheiden. En de wet is de mensen gegeven. En door de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd; ofwel, door de wet worden de mensen afgesneden. Ja, door de stoffelijke wet zijn zij afgesneden; en voorts, door de geestelijke wet gaan zij verloren voor het goede en worden voor eeuwig ongelukkig. Daarom komt er verlossing in en door de heilige Messias; want Hij is vol genade en waarheid.

 

     Zie, Hij geeft Zichzelf als offer voor de zonde om aan de doeleinden der wet te voldoen voor allen die een gebroken hart en een verslagen geest hebben; en voor niemand anders kan aan de doeleinden der wet worden voldaan. (2 Nephi 2:3-7.)

 

     Lehi's boodschap hier, gaat over de verlossing, het middel waardoor de Heiland, Jezus Christus, de mensen verlossing heeft gebracht. Is het u opgevallen dat Lehi zegt dat de redding vrij is? (Vers 4.) In welk opzicht is dit waar?

 

     Wij geloven dat alle mensen zonder uitzondering, dankzij het lijden, de dood en de verzoening van Jezus Christus, naar lichaam en geest volledig en volkomen verlost zullen worden, van de eindeloze verbanning en vloek, waaraan zij ten gevolge van Adams overtreding onderworpen werden; en dat deze algemene verlossing van de hele mensheid van de eindeloze straf die volgde op de eerste zonde van het eerste mensen paar tot stand wordt gebracht zonder enigerlei voorwaarden waaraan de mensen vanuit hun kant moeten voldoen.

 

     Dat wil zeggen dat van hen niet wordt geëist dat zij geloven of zich bekeren, zich laten dopen of iets anders doen om van die straf te worden ontheven. Immers, wat hij lichamelijke en geestelijke verlossing van de straf op Adams overtreding aangaat, zal het niets uitmaken of zij al dan niet geloven, of zij zich bekeren of onboetvaardig blijven, of zij gedoopt zijn of ongedoopt, of zij de geboden onderhouden of ze overtreden, of ze rechtvaardig zijn of onrechtvaardig.

 

     De meest rechtschapen mens die ooit op aarde heeft geleefd en de meest goddeloze ellendeling onder de mensen zijn zonder hun eigen toedoen onder de zelfde vervloeking gevallen en zullen beiden evenzo van die vloek worden verlost, zonder enige medewerking van hun kant en zonder aan bepaalde voorwaarden te hoeven voldoen. (Orson Pratt, Remarkable Visions, geciteerd door James E. Talmage in Artikelen des Geloofs, blz. 470-471.)

 

     Jezus Christus kwam op een voorbestemde tijd naar de aarde met een koninklijk geboorterecht dat zijn goddelijkheid zeker stelde. In zijn natuur en karakter waren de menselijke eigenschappen van zijn sterfelijke moeder en de goddelijke eigenschappen en vermogens van zijn eeuwige Vader verenigd. Zijn unieke afkomst gaf Hem recht op de eretitel: de eniggeboren Zoon van God in het vlees. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.