Rijkdommen op de juiste wijze gebruiken

 

     Ons brood verdienen neemt waarschijnlijk een groter deel van ons denken en onze ambitie in beslag dan wat dan  ook, het behoort onze aandacht te hebben omdat er voor het gezin gezorgd dient te worden. Het maakt een school of beroepsopleiding mogelijk. Het stelt onze kinderen in staat later zelf voor een gezin te zorgen en het leven te leiden dat zij behoren te leiden. Het is niet de bedoeling van God geweest dat wij een armoedig volk zouden zijn. Het was zijn bedoeling dat hun goedheid ze het recht gaf op de goede dingen van deze aarde, als ze op de juiste wijze gebruikt worden. Hij heeft niet gezegd dat zoiets bereikt werd zonder er hard voor te werken.

 

     Denk toch vooral niet dat wij iets tegen rijkdom hebben als deze op wettelijke wijze is verkregen, maar de mensen verlangen vaak naar de ijdele dingen van deze wereld. In hun hart zijn ze hebzuchtig. Het is waar dat de dingen van de wereld het ons gemakkelijk maken en zij maken sommige mensen zo gelukkig als zij hier maar kunnen zijn. Maar rijkdom kan nooit een 'heilige der laatste dagen' gelukkig maken.

 

     Waarom hebt u voor een bepaalde academische opleiding of een bepaald beroep gekozen? Hebt u bewust overwogen hoe die opleiding of dat beroep u zou kunnen helpen om eerst het koninkrijk Gods te zoeken? Of hebt u die keuze gedaan omdat die opleiding beschikbaar was of dat een dergelijk beroep u rijkdom en prestige zou brengen? Als uw carrière er een is die rijkdom met zich meebrengt, wat is dan uw doel met dat rijk worden? Bent u bewust van plan om de behoeftigen te kleden en de hongerige te voeden door de kanalen die de Heer heeft vastgesteld? Bent u van plan om die rijkdommen te gebruiken om het werk van God te bevorderen?

 

     "Zie, er worden velen geroepen, maar weinigen worden gekozen. En waarom worden zij niet gekozen? Omdat hun hart zozeer op de dingen van deze wereld is gezet en naar de eer van mensen streeft, dat zij deze ene les niet leren." (L&V 121:34-35.) Waarom worden sommige 'heiligen der laatste dagen' niet zo gezegend als zou kunnen? "De rechten van het priesterschap zijn onafscheidelijk verbonden met de machten des hemels, en dat de machten des hemels niet beheerst noch aangewend kunnen worden, dan alleen volgens de beginselen der gerechtigheid. Dat die ons kunnen worden verleend, dat is waar, maar wanneer wij trachten onze zonden te bedekken, of onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mate van onrechtvaardigheid zeggenschap of heerschappij of dwang op de ziel der mensenkinderen uit te oefenen, zie, dan trekken de hemelen zich terug; de Geest des Heren is gegriefd; en wanneer die zich heeft teruggetrokken, vaarwel dan het priesterschap of het gezag van die man. Zie, eer hij het beseft, is hij aan zichzelf overgelaten om tegen de prikkels te schoppen, de heiligen te vervolgen en tegen God te strijden. (L&V 121:36-38.) Dus, welke houding zou er de reden van kunnen zijn dat een man aan zichzelf wordt overgelaten?

 

     "Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen het land bezitten." (Mattheüs 5:5.) Dit is de uiteindelijke belofte die gedaan wordt. Ziet u in dat door de dingen van de wereld te zoeken, alles verloren gaat? Maar door eerst het koninkrijk van God te zoeken, wordt de heerlijkheid van de aarde, ja zelfs een volheid ervan, voor eeuwig verkregen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.