Satan werd uit de hemel op aarde geworpen

 

     "En ik, Lehi, moet wel veronderstellen, door de dingen die ik heb gelezen, dat een engel Gods, naar hetgeen geschreven staat, uit de hemel was gevallen; en aldus werd hij een duivel, omdat hij had gezocht wat kwaad was in de ogen van God. En omdat hij uit de hemel was gevallen en voor eeuwig ellendig was geworden, zocht hij ook de ellende van het gehele mensdom. Daarom zeide hij tot Eva — ja, die oude slang, die de duivel is, die de vader is van alle leugen — daarom zeide hij: Neem van de verboden vrucht en gij zult niet sterven, maar gij zult als God zijn, kennende goed en kwaad." (2 Nephi 2:17-18.)

 

     We lezen in de Schriften dat Lucifer, eens een zoon van de morgen, die in Gods tegenwoordigheid met gezag bekleed was alvorens deze aarde werd gegrondvest, in opstand kwam tegen het plan van zaligheid en tegen Jezus Christus, die was gekozen om de Zaligmaker van de wereld te worden, ja, Hij die genoemd wordt "het lam dat geslacht is", sinds de grondlegging van de wereld. (Zie Openbaring. 13:8.)

 

     Bij deze opstand, waarin Lucifer de vrije wil van de geesten van de mensen trachtte te vernietigen, verleidde hij een derde van de geesten om hem te volgen. Hij en zijn volgelingen werden uit de hemel geworpen en toen de aarde gereed was, daalden zij als geesten op deze aarde neer, terwijl hun het recht was ontzegd om op aarde als mens geboren te worden en een sterfelijk lichaam te ontvangen.

 

     Christus doelde op de uitgeworpen satan toen Hij tot zijn discipelen zei: "Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen." (Zie Lucas 10:18.) Deze is de zelfde als de draak waarvan Johannes in zijn openbaring over spreekt, wiens staart een derde van de sterren van de hemel met zich meetrok, die tegen Michaël en dienst engelen streed en uit de hemel werd geworpen en die naar de aarde kwam om het gevecht tegen de 'Kerk van Jezus Christus' en het ware priesterschap voort te zetten.

 

     De grote straf die over deze opstandige geesten werd uitgesproken is, dat zij eeuwig zonder lichaam moeten blijven en dat hun 'de verlossing door de verzoening van Jezus Christus' wordt onthouden. Zij zijn voor eeuwig uit de tegenwoordigheid van God verbannen, omdat zij het vermogen om zich te bekeren verloren hebben, daar zij bewust het kwade hebben gekozen, nadat zij het Licht hadden ontvangen. Zij zijn welbewust in opstand gekomen terwijl zij in Gods tegenwoordigheid vertoefden. Het is hun zending, op aarde te trachten de zielen van de mensen te vernietigen (Islam?) en hen even ellendig te maken, als zijzelf zijn. Deze geesten staan bekend als de zonen des verderfs. (Joseph Fielding Smith, De Leer tot Zaligmaking, deel 2, blz. 194-195, tussen haakjes toegevoegd.)

 

     Ik wil u erop wijzen hoe sluw de halve waarheid was die satan aan Eva vertelde toen hij zei: Neem van de verboden vrucht en gij zult niet sterven, maar gij zult als God zijn, kennende goed en kwaad. (Vers 18.) Adam en Eva stierven op latere leeftijd ten gevolge van hun overtreding en zij werden als God omdat zij het goede en het kwade  leerden kennen, maar toch was het satans bedoeling om ze te verleiden tegen Gods geboden in te gaan. Dat was het listige van zijn optreden. Satan handelt ook zo tegen ons en geeft ons net genoeg waarheid om ons ertoe over te halen hem te volgen en te zondigen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.