De schriftuur op ons van toepassing maken

 

     Want zie, wegens hen die in Jeruzalem zijn, heb ik gemoedsbewegingen in de geest die mij zo vermoeien dat zelfs al mijn gewrichten zwak zijn; want indien de Heer niet zo barmhartig was geweest om mij aangaande hen te tonen, gelijk hij met de profeten van weleer heeft gedaan, zou ook ik zijn omgekomen.

 

     En voorzeker toonde Hij de profeten van weleer alle dingen aangaande hen; en ook toonde Hij velen aangaande ons; daarom moeten wij wel kennis hebben aangaande hen, want er is op de platen van koper over hen geschreven. Ik leerde mijn broers deze dingen, dat ik hun vele dingen voorlas die op de platen van koper waren gegraveerd, opdat zij zouden weten van de handelingen des Heren in andere landen, onder mensen van weleer.

 

     En ik las hun vele dingen voor die in de boeken van Mozes waren geschreven; maar opdat ik hen er meer terdege toe mocht bewegen te geloven in de Heer hun Verlosser, las ik hun voor wat door de profeet Jesaja was geschreven; want ik paste alle Schriften op onszelf toe, opdat zij ons tot nut en lering zouden strekken.

 

     Daarom sprak ik tot hen: Hoort de woorden van de profeet, gij die een overblijfsel zijt van het huis Israëls, een tak die afgebroken is; hoort de woorden van de profeet, die aan het gehele huis Israëls zijn geschreven, en past die op uzelf toe, opdat gij hoop zult hebben, evenals uw broeders van wie gij zijt afgebroken; want om die reden heeft de profeet geschreven. (Zie 1 Nephi 19:20-24.)

 

     Heel dikwijls voelen zij die door de Heilige Geest sterk beïnvloed worden zich zwak, bijna niet in staat om lichamelijk nog iets te doen. Dat geldt zowel voor mensen die gefolterd worden door angst wegens hun zonden als voor hen die zich in geestvervoering bevinden. (Zie Mosiah 27:19-39; Alma 18:40-43; 22:18; Mozes 1:9-10; Joseph Smith - Geschiedenis 20.)

 

     De verstandige lezer van het Boek van Mormon weet dat, hoewel de Schriften die hij bestudeerd gaan over een volk dat al lang uitgestorven is, onverstandige mensen de fout kunnen maken om de verkeerde dingen uit de geschiedenis te herhalen. Boven de ingang van een van de regeringsgebouwen in Washington staat een citaat van Shakespeare: "Het verleden is een voorspel." Een grote filosoof zei eens dat zij die niets leerden van de geschiedenislessen gedoemd waren deze te herhalen. (Boek van Mormon, lesboek Religie 121-122, blz. 50-51.)

 

     Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: "De meeste mensen komen niet alleen maar naar de kerk om een paar nieuwe evangeliefeiten te leren of om oude vrienden te ontmoeten, hoewel dat allemaal belangrijk is. Ze komen voor een geestelijke ervaring. Ze willen vrede. Ze hebben behoefte aan versterkt geloof en hernieuwde hoop. Kortom, ze willen door het goede woord Gods worden gevoed, en gesterkt door de machten des hemels. Wie van ons geroepen is om te spreken, te onderrichten of te leiden heeft de verplichting daarin te voorzien, zo goed als we kunnen." (Van God gekomen (…) als leraar’, Liahona, juli 1998, blz. 29.)

 

     De Heiland en zijn dienstknechten hebben ons niet alleen geleerd hoe belangrijk het is om anderen 'door het goede woord Gods' (Moroni 6:4) te voeden, ze hebben ons ook geïnspireerde richtlijnen gegeven over de beste manier van onderwijzen en leiding geven. (Zie L&V, afdeling vijftig.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.