Veel van wat de Heer doet wordt symbolisch voorgesteld

 

    Lehi met zijn gezin hadden allerlei zaden van iedere soort verzameld, zowel zaden van iedere soort graan, alsook zaden van iedere soort vruchten. En terwijl Lehi in de wildernis vertoefde, vertelde hij zijn kinderen: "Zie, ik heb een droom gedroomd"; of met andere woorden, ik heb een visioen gezien. "En wegens wat ik heb gezien, heb ik reden mij in de Heer te verheugen over Nephi en ook over Sam; want ik heb reden te veronderstellen dat zij, en ook velen van hun nageslacht, zullen worden gered. Maar Laman en Lemuël, voor u vrees ik het ergste; want ik meende in mijn droom een donkere en sombere wildernis te zien. Ik zag een man die gekleed was in een wit gewaad en hij kwam voor mij staan. Toen sprak hij tegen mij en verzocht mij hem te volgen en terwijl ik dat deed, zag ik dat ik mij in een donkere en sombere woestenij bevond." (1 Nephi 8:1-7.) Uit de verzen 1 en 2 blijkt duidelijk dat het vertrek uit Jeruzalem niet in paniek heeft plaatsgevonden, maar dat alles goed geplant en voorbereid was.

 

     In 1 Nephi 1:16 schrijft Nephi dat zijn vader vele profetieën had opgeschreven en veel gebeurtenissen in visioenen had gezien waar hij geen volledig verslag van zou geven. Maar toch geeft Nephi in de verzen 1-7 een uitgebreid verslag van deze bijzondere droom of visioen van zijn vader. Ik denk dat hij dat deed om aan te geven dat het hier om een profetie gaat. Hoewel Lehi in de verzen 3 en 4 geen uitleg geeft van de symbolen van zijn droom, is het duidelijk dat hij begreep wat zij in werkelijkheid inhielden want hij trekt een conclusie met betrekking tot zijn kinderen.

 

     Het visioen van Lehi is vol symboliek. Blijkbaar gebruikt de Heer dit voor minstens twee redenen: (1) Om waarheden te openbaren aan hen die er geestelijk voor open staan en (2) om geestelijke waarheden te verbergen voor hen die niet gereed zijn te ontvangen. Veel van wat de Heer doet wordt in symbolische taal gesteld.

 

     Ouderling John A. Widtsoe legde eens uit hoe symboliek het beste begrepen kan worden. Hoewel hij toen sprak over de symboliek van de tempelbegiftiging, zijn de zelfde beginselen van toepassing bij het interpreteren van Lehi's visioen: "De heilige begiftiging is hoogst symbolisch. 'Door de tempel gaan' is niet zo'n gelukkige uitdrukking; want de dienst vereist een grote geestelijke inspanning en concentratie als wij de machtige symbolen, die aan ons oog voorbijgaan, willen begrijpen. Alles moet zo geordend zijn dat ons hart, ons verstand en onze ziel (geest) afgestemd is op het werk. Alles in ons moet bijdragen tot de gemoedsrust die ons in staat stelt de geheimen, als u ze zo wilt noemen, te begrijpen die voor onze ogen ontvouwd worden.

 

     Wij leven in een wereld van symbolen. Geen man of vrouw kan uit de tempel komen en begiftigd zijn zoals hij of zij behoord te zijn, tenzij hij of zij deelgenoot wordt gemaakt van de machtige werkelijkheid die achter het symbool schuilt. De begiftiging is zo rijk aan symboliek dat slechts een dwaas zou proberen deze te beschrijven, want er wordt zoveel in geopenbaard aan hen die er oog voor hebben, dat woorden te kort schieten om de mogelijkheden die in de tempeldiest schuilen uit te leggen. De begiftiging die door openbaring gegeven werd kan het best door openbaring worden begrepen; en voor hen die het hards naar streven, met een rein hart, zal de openbaring het groots zijn." En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.