Hoe zullen de verdelgde Nephieten uit de grond spreken?

 

     O, leed en smart van mijn ziel om het verlies van de gedoden van mijn volk! Want ik, Nephi, heb het gezien en het verteert mij welhaast voor de tegenwoordigheid des Heren; toch moet ik tot mijn God uitroepen: Uw wegen zijn rechtvaardig. De rechtvaardigen die gehoor geven aan de woorden van de profeten, hen niet vernietigen, standvastig uitzien naar Christus wegens de tekenen die worden gegeven, zij zijn het die niet zullen omkomen. Doch de Zoon van de gerechtigheid zal aan hen verschijnen; en Hij zal hen genezen, en zij zullen vrede met Hem hebben en wanneer dit voorbij is gegaan, komt er een snelle vernietiging over mijn volk, welnu, omdat zij bezwijken voor de duivel, en de werken van duisternis boven het licht verkiezen, moeten zij afdalen naar de hel. Want de Geest des Heren blijft niet inwerken op de mens. En wanneer de Geest niet meer inwerkt op de mens, dan komt de snelle vernietiging.

 

     En zoals ik sprak over het overtuigen van de Joden dat Jezus de ware Christus is, zo moeten ook de andere volken ervan worden overtuigd, dat Hij Zich openbaart aan allen die in Hem geloven, door de macht van de Heilige Geest.

 

     Ik profeteer u over de laatste dagen, dat God deze dingen onder de mensenkinderen tevoorschijn zal brengen. Wanneer mijn nageslacht en het nageslacht van mijn broeders in ongeloof verkommerd zullen zijn en door de andere volken zullen zijn geslagen; ja, wanneer de Here God Zich rondom tegen hen zal hebben gelegerd, en met een schans het beleg tegen hen zal hebben geslagen en vestingen tegen hen zal hebben opgeworpen; en wanneer zij diep in het stof zullen zijn neergeworpen, zodat zij zelfs niet bestaan, dan zullen toch de woorden der rechtvaardigen worden geschreven, en zullen de gebeden der getrouwen worden verhoord. Want zij die worden vernietigd, zullen vanuit de grond tot hen spreken, en hun stem zal zijn als iemand die de doden bezweert; want de Here God zal hem macht geven, opdat hij zal fluisteren over hen, als het ware uit de grond; en hun spraak zal fluisteren uit het stof. (Zie 2 Nephi 26:7-16.)

 

     Nephi weeklaagt over de gevallenen van zijn volk, maar hij wordt gedrongen te erkennen dat de wegen van God rechtvaardig zijn. (Vers 7.) Natuurlijk zullen over het algemeen de rechtvaardigen worden gespaard, doch sommigen zullen lijden. Nephi ziet dat wanneer de vernietiging van zijn volk plaatsvindt, dit snel gebeurt (vers 11) want de Geest des Heren twist niet langer met de Nephieten.

 

     In vers 12 schijnt Nephi het woord Joden in de bredere betekenis van het woord te gebruiken, dat wil zeggen als benaming voor heel Israël. Hij brengt dus als het ware een scheiding aan tussen de Joden (Israël) die overtuigd moeten worden en de niet-Joden die ook overtuigd moeten worden Om uit te leggen hoe deze grote bekering plaats zal vinden, geeft Nephi aan dat hij nog verder in de toekomst moet kijken, namelijk naar de laatste Dagen. (Vers 14.)

 

     Nephi citeert een gedeelte van Jesaja 29:4 wanneer hij zegt dat het verslag van een verdelgd volk uit de grond tot hen spreken zal en hun spraak zal laag uit het stof komen en hun stem zal zijn als iemand die een welbekende geest heeft. (Zie vers 16.) Wanneer men deze tekst aandachtig leest, vooral met Nephi's uitleg erbij, moet men aannemen dat "het Boek van Mormon" zal spreken tot hen die de Bijbel al hebben en dat zijn leringen vertrouwd zullen klinken in de oren van hen die de Bijbel gelezen en aanvaard hebben. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)