Vernuftige makelij en buitengewoon fraai

 

     En het geschiedde dat Laman en Lemuël de Heer aanbaden en met mij optrokken; en wij vervaardigden spanten van een vernuftige makelij. En de Heer toonde mij van tijd tot tijd op welke wijze ik de spanten van het schip moest vervaardigen. Ik, Nephi, vervaardigde de spanten niet op de wijze die door de mensen werd geleerd, evenmin bouwde ik het schip op de wijze van mensen; maar bouwde het op de wijze die de Heer mij had getoond en daarom was het niet op de wijze van de mensen.

 

     Ik beklom dikwijls de berg, en ik bad dikwijls tot de Heer; daarom toonde de Heer mij grote dingen. En nadat ik het schip had afgebouwd volgens het woord van de Heer, zagen  mijn broeders dat het goed was, en dat de makelij ervan buitengewoon fraai was; daarom verootmoedigden zij zich wederom voor het aangezicht des Heren. Toen kwam de stem van God tot mijn vader Die zei dat wij ons moesten gereedmaken en ons inschepen en de volgende dag, nadat wij alle dingen hadden gereedgemaakt, zoals veel vruchten en vlees uit de wildernis, honing in overvloed, en voorraad volgens wat de Heer ons geboden had, scheepten wij ons in met onze gehele lading en onze zaden en alles wat wij hadden meegebracht, eenieder naar zijn leeftijd; gingen wij aan boord van het schip, met onze vrouwen en onze kinderen.

 

     Mijn vader had in de wildernis twee zoons verwekt; de oudste heette Jakob en de jongste Jozef en nadat wij allen aan boord van het schip waren gegaan staken wij in zee en werden door de wind voortgedreven in de richting van het beloofde land. Toen wij dagenlang door de wind waren voortgedreven, begonnen mijn broeders en de zoons van Ismaël en ook hun vrouwen pret te maken, in zoverre dat zij begonnen te dansen en te zingen en zeer ruwe taal begonnen uit te slaan, ja, zodanig dat zij zelfs vergaten door welke macht zij daarheen waren gebracht; ja, zij kwamen tot buitengewone ruwheid. (Zie 1 Nephi 18:1-9.)

 

     Stabiliteit is de mate waarin een schip zichzelf weer op kan richten na uit zijn evenwicht te zijn gebracht. Om voldoende stabiliteit te waarborgen, mag het zwaartepunt van een schip niet te hoog liggen, in ieder geval niet boven het metacentrum. Niet alleen in statische toestand moet er voldoende stabiliteit zijn, maar ook zodra er uitwendige krachten zoals de wind die op het schip inwerken. Naast eisen aan de aanvangsstabiliteit worden er dan ook eisen gesteld aan de dynamische stabiliteit en de lekstabiliteit. Met deze informatie moet het wel duidelijk zijn dat Nephi door God onderricht is geworden in het bouwen ervan.

 

     De uitdrukking dat de makelij van het schip van een vernuftige makelij en buitengewoon fraai was, werd gebruikt om aan te duiden dat voorwerpen volgens ongebruikelijke ontwerpen en met superieur vakmanschap waren gemaakt. Eenvoudige mensen zouden moeilijk kunnen begrijpen hoe die voorwerpen gemaakt zijn. Ook hierin zien wij dus de instructie van God die Nephi kreeg.

 

     Sommigen zouden de conclusie kunnen trekken dat de Heer dansen en zingen niet goedkeurt. Met 'ruwe taal' wordt hier grofheid en vulgariteit bedoeld. De Heer heeft verklaard dat Hij gepast dansen en zingen goedkeurt. (Zie L&V 136:28; Psalm 149:1-4.) Uit deze verzen blijkt dat men met dansen en zingen de Heer kan loven. Satan kan echter muziek gebruiken als middel om mensen de Geest te doen verliezen. Daarom moeten wij altijd voorzichtig zijn bij onze keuze van muziek. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.