Met vol voornemen des harten

 

    Wat houdt het in de Zoon te volgen "met vol voornemen des harten, zonder huichelarij en bedrog voor God, maar met een oprecht hart"? (Zie 2 Nephi 31:13.)

 

     Het is interessant te zien hoe dikwijls de Heer tijdens zijn sterfelijke bediening schijnheiligheid veroordeelde. Hierover heeft president J. Reuben Clark jr. eens gezegd: "Het Nieuwe Testament alleen geeft geen duidelijk beeld van het soort leven dat de Romeinen leidden in Palestina, het soort leven dat Christus veroordeelde, want het komt mij voor dat er een zonde is die de Heiland meer dan welke andere zonde dan ook veroordeelde en dat is huichelarij - het leven van een dubbel leven, het leven dat wij onze vrien-den en soms zelfs onze vrouw laten zien en het leven dat wij echt leven." (Conference Report, oktober 1960, blz. 90.)

 

     Een huichelaar wordt ook wel eens een hypocriet genoemd. Dat woord komt uit het Grieks en werd gebruikt voor de maskers die Griekse toneelspelers vroeger droegen. Een hypocriet is daarom onder andere iemand die als het ware een masker draagt zodat hij anders lijkt dan hij werkelijk is, iemand die een rol speelt waar-door zijn echte gedachten en gevoelens niet blijken. Door de eeuwen heen hebben de profeten verkondigd dat wij allen tot God kunnen komen met vol voornemen des harten en met oprechte en eerlijke motieven. Een vol voornemen des harten houdt een complete toewijding van de innerlijke mens aan Christus in. Moroni ging van de zelfde gedachte uit toen hij duidelijk maakte dat een getuigenis van het Boek van Mormon verkregen kan worden door er "met een oprecht hart en een eerlijke bedoeling" God om te vragen. (Zie Moroni 10:4.) Hij zei verder dat ware gerechtigheid gebaseerd is op het voornemen van het hart. (Zie Moroni 7:6-9.)

 

     Wat is de "doop met vuur"? (2 Nephi 31:13-17.) In de Schriften wordt over twee dopen gesproken. (Zie 3 Nephi 12:1.) De ene is de doop met (in) water die bediend kan worden met de sleutels van het Aäronische priesterschap en de andere is de doop met vuur, of de Heilige Geest, die bediend wordt met de sleutels van het Melchizedekse priesterschap. Met betrekking tot deze doop met vuur (waar geen echt vuur aan te pas komt) heeft ouderling Bruce R. McConkie het volgende gezegd:

 

     "Door de macht van de Heilige Geest - die ons heiligt (3 Nephi 27:19-21) - worden onreinheid, goddeloosheid, zinnelijkheid en elk ander kwaad als door vuur uit onze ziel gebrand; de gereinigde persoon wordt letterlijk een nieuw schepsel van de Heilige Geest. (Mosiah 27:24-26.) Hij is wedergeboren.

 

     De doop met vuur is niet iets dat naast de gave van de Heilige Geest ontvangen wordt; het is eerder de uitwerking van deze gave die ontvangen wordt door de oplegging der handen bij de doop. "Vergeving van zonden" zegt de Heer, "komt door de doop en door vuur, ja, namelijk de Heilige Geest. (Zie L&V 19:31; 2 Nephi 31:17.) Zij die de doop met vuur ontvangen worden "als het ware met vuur vervuld." (Helaman 5:45.) (Mormon Doctrine, blz. 73.)

 

     Uit vers 17 en ouderling McConkie's verklaring blijkt duidelijk dat de Heilige Geest de reinigende invloed is in het bekeringsproces. Deze reiniging wordt mogelijk gemaakt door het bloed van Christus dat voor de zonde vergoten werd. Maar deze reiniging vindt plaats door de invloed van de Heilige Geest. (Zie 3 Nephi 27:20; Moroni 6:4; Alma 13:12.) En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.