Wat geeft de duivel macht?

 

     "De Messias komt in de volheid des tijds om de mensenkinderen te verlossen van de val. En doordat zij verlost zijn van de val, zijn zij voor eeuwig vrij geworden, het onderscheid kennende tussen goed en kwaad; om zelfstandig te handelen en niet om met zich te laten handelen, behalve door de straf der wet op de grote en laatste dag, naar de geboden die God heeft gegeven. Daarom zijn de mensen vrij naar het vlees; en worden hun alle dingen gegeven die voor de mens noodzakelijk zijn. En zij zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen, naar de gevangenschap en macht van de duivel; want hij streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf.

 

     En nu, mijn zonen, wil ik dat gij vertrouwt op de grote Middelaar en luistert naar zijn grote geboden; en getrouw zijt aan zijn woorden en het eeuwige leven kiest, naar de wil van zijn Heilige Geest; en niet de eeuwige dood kiest, naar de wil van het vlees en het daarin schuilgaande kwaad, hetgeen de geest van de duivel macht geeft om u gevangen te nemen, om u omlaag te trekken naar de hel, teneinde in zijn eigen koninkrijk over u te regeren. Ik heb gesproken in de laatste dagen van mijn proeftijd; en ik heb, naar de woorden van de profeet, het goede deel gekozen. En ik heb niets anders op het oog dan het eeuwigdurend welzijn van uw ziel. Amen. (Zie 2 Nephi 2:26-30.)

 

     Hoewel de mensen vrij zijn om te kiezen, kunnen zij niet kiezen betreffende de gevolgen van hun keuze. Zij zijn vrij "om zelfstandig te handelen en niet om met zich te laten handelen." (Vers 26.) De gevolgen van een overtreden wet volgen net zo onvermijdelijk als de morgen op de nacht. Brigham Young heeft het zo uitgelegd:

 

     "U weet dat velen denken dat de duivel heerschappij en macht heeft over zowel het lichaam als de geest. Ik wil u echter zeggen dat hij geen macht heeft over de mens, tenzij het lichaam de geest, die in de mens is, overmeestert door toe te geven aan de geest van het kwade. De geest die de Heer in een lichaam kan laten komen, wordt geleid door God de Almachtige, zodat de geest een tabernakel kan hebben en verhoogd worden en de geest wordt beïnvloed door het lichaam en het lichaam door de geest.

 

     In de eerste plaats is de geest rein en staat hij onder de bijzondere leiding en invloed van God, maar het lichaam is van de aarde en onderworpen aan de macht van de duivel en staat onder invloed van dat gevallen wezen dat aarde is. Als de geest toegeeft aan het lichaam, dan krijgt de duivel de macht om dat lichaam en die geest te overwinnen en dan verliest de mens beide.

 

     Wanneer u het kwade ingegeven wordt, wanneer het in uw hart opkomt, dan is dat het vleselijke in u. Wanneer u verzocht en geslagen wordt, wanneer u onverwachts van de weg afraakt; wanneer u zich erop betrapt iets verkeerds te hebben gedaan, of zonder na te denken openlijk iets verkeerds doet; wanneer u vol boze hartstochten bent en eraan toe wil geven, pauzeer dan en laat de geest die God in uw tabernakel heeft gedaan, de leiding nemen. Als u dat doet, beloof ik u dat u al het kwade zult overwinnen en het eeuwige leven zult verkrijgen. Maar velen, zeer velen, laten de geest zwichten voor het lichaam en worden overmand en vernietigd." (Discourses of Brigham Young, blz. 69-70.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.