Wat te doen na de doop

 

     Het komt voor dat iemand zegt: "Ik ben gedoopt, ik ben lid van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'; ik ga gewoon verder en zal een gewoon leven leiden; ik zal geen grote misdaden plegen; ik zal een redelijk goed christelijk leven leiden; en uiteindelijk zal ik dan wel het koninkrijk Gods beërven."

 

     Zo is het niet. Ik geloof dat de doop een poort is die ons naar een pad leidt en de naam van dat pad is "het enge en smalle pad". (Zie 2 Nephi 31:17-20.) Het enge en smalle pad leidt opwaarts vanaf de poort van de doop tot het celestiale koninkrijk. Nadat iemand de poort van de doop is binnengegaan, moet hij standvastig in Christus voorwaarts streven, zoals Nephi het uitdrukte, met onverzwakte hoop en met liefde voor God en alle mensen en als hij dan volhardt tot het einde, zal hij de beloofde beloning ontvangen. (Bruce R. McConkie, Conference Report, oktober 1950, blz. 16.)

 

     De uitdrukking "voorwaarts streven" (2 Nephi 31: 20-21) schijnt te betekenen 'met volle overgave op het pad naar volmaaktheid voort te gaan', ondanks tegenspoed of afleidingen. Dezelfde uitdrukking werd gebruikt in Lehi's visioen om degenen te beschrijven die de ijzeren roede hadden vastgegrepen. Zij die trouw bleven totdat zij van de vrucht van de boom konden nemen, waren degenen die voorwaarts streefden door de donkere mist. (Zie 1 Nephi 8:24.)  

 

     De uitdrukking "zich verheugen in Christus woord" (2 Nephi 31:20-21) houdt in dat men kracht en steun put uit de leringen en de Geest van Christus. Dezelfde gedachte wordt gevonden in het symbolisme van het heilig avondmaal. De Heer sprak een gelijksoortige gedachte uit in de Leer en Verbonden toen Hij zei: "Maar verzamelt steeds als schatten de woorden des levens in uw gedachten." (L&V 84:85.) Tot de Nephieten zei Hij verder dat zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid met de Heilige Geest vervuld zouden worden. (3 Nephi 12:6.)

 

     Dikwijls hoort men gedoopte leden van de kerk hun bezorgdheid uitspreken dat zij geen geestelijke kracht in hun leven voelen. "Wat kan ik doen om mijn geestelijke instelling te verdiepen? Vragen zij. Let op Nephi's redenering in 2 Nephi 32:1-6.) Hij wijst erop dat wanneer men door de doop oprecht de poort is ingegaan, men de gave van de Heilige Geest zal hebben ontvangen; door de macht van de Heilige Geest zal men de woorden van Christus ontvangen en de taal der engelen kunnen spreken. De woorden van Christus zullen hem alles zeggen wat hij moet doen, (Zie de verzen 3 en 5.) Wat Nephi hiermee schijnt te bedoelen is dat als iemand nog niet zeker is van wat hij moet doen om de Heilige Geest in ruime mate bij zich te hebben, hij de beginselen niet goed heeft begrepen.

 

     "Indien iemand is gedoopt en tot het heilig priesterschap is geordend en wordt geroepen om de aan dat priesterschap verbonden taken te vervullen, volgt daaruit niet, dat hij bij het verrichten van zijn taken altijd de Heilige Geest persoonlijk met zich moet hebben. Maar iedere rechtvaardige handeling die hij gerechtig is te verrichten zal van kracht en geldig zijn en door God worden erkend en hoe meer hij van de geest Gods bij zijn bediening bezit, des te beter zal dat voor hemzelf zijn en zij, die hij helpt, zullen er niet onder lijden. (Joseph F. Smith, Evangelieleer blz. 60-61.)

 

     In vers 5, waar Nephi zegt dat de Heilige Geest ons alles zal tonen, wordt bedoeld dat Hij ons alles zal tonen wat nodig is voor onze zaligheid. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.