Welk priesterschap droegen Lehi en zijn nakomelingen

 

     Ik, Nephi, bouwde een tempel naar het voorbeeld van de tempel van Salomo, behalve dat hij niet van zoveel kostbare materialen werd gebouwd, want die waren niet te vinden in het land. Maar de makelij ervan was buitengewoon fraai. Ik zette mijn volk aan nijver met hun handen te arbeiden.

 

     Zij wilden dat ik hun koning zou zijn. Maar ik wilde niet dat zij een koning hadden; niettemin deed ik voor hen wat ik kon. En de woorden van de Heer die Hij aangaande mijn broeders had gesproken, dat ik hun heerser en hun leraar zou zijn, waren aan hen vervuld. Want ik was, volgens de geboden des Heren, hun heerser en hun leraar geweest, tot de tijd dat zij mij naar het leven hadden gestaan. Welnu, het woord van de Heer werd vervuld dat Hij tot mij had gesproken, zeggende: Omdat zij niet naar uw woorden willen luisteren, zullen zij van de tegenwoordigheid des Heren worden afgesneden.  

 

     En wegens hun ongerechtigheid had Hij hen doen treffen met een zware vervloeking. Want zij hadden hun hart tegen Hem verstokt, zodat het als een keisteen was geworden; welnu, omdat zij blank waren en buitengewoon schoon en bekoorlijk, deed God een donkere huid op hen komen, opdat zij niet aantrekkelijk zouden zijn voor mijn volk.

 

     En vervloekt zij het nageslacht van hem die zich met hun nageslacht vermengt, want zij zullen met dezelfde vervloeking worden vervloekt. En zij werden een lui volk, vol list en streken, dat in de wildernis op roofdieren jaagde. En de Here God zei tegen mij: Zij zullen een tuchtroede zijn voor uw nakomelingen, om hen ertoe op te wekken Mij indachtig te zijn; en zij zullen hen zelfs tot vernietiging toe tuchtigen.

 

     En ik, Nephi, wijdde Jakob en Jozef tot priester en leraar over het land van mijn volk. (Zie 2 Nephi 5:16-26.)

 

     De tempel van Salomo was maar een klein gebouw dat ongeveer 27 meter lang was en 9 meter breed en hoog was. Hij was dus niet veel groter dan de meeste van onze kerkgebouwen. Maar de kinderen Israëls waren, wegens de zeer kostbare versieringen die waren aangebracht trots op hun tempel. Ik denk dat veel 'heiligen der laatste dagen' broeders, die het financieel goed hebben, in staat zijn op eigen kracht een tempel als Salomo's tempel te kunnen bouwen. Misschien dat zij het voorbeeld van Nephi moeten volgen en het gebouw niet bekleden met zoveel zilver en goud of het van zoveel kostbare voorwerpen voorzien als Salomo, maar ik durf te stellen, dat een klein aantal Nephieten heel goed een even grote tempel konden bouwen als die van Salomo, zonder de kostbare versieringen. (Andrew Jenson, Conference Report, oktober 1923, blz. 126, 128.)

 

     "De Nephieten waren afstammelingen van Jozef. Dat ontdekte Lehi toen hij de koperen platen las. Hij was een afstammeling van Manasse en Ismaël was een afstammeling van Efraïm. (Alma 10:3.) Er waren dus geen Levieten die met Lehi meegingen. De Nephieten handelden dus als dragers van het Melchzedekse priesterschap. Het is waar dat Nephi Jakob en Jozef tot priesters en leraars voor zijn volk weidde (Jakob 1:18), maar het feit dat hij de woorden priester en leraar in het meervoud gebruikt geeft aan, dat hij in beide gevallen niet dat bepaalde ambt in het priesterschap bedoelde, maar een algemene opdracht om het volk te onderwijzen, te leiden en te vermanen. De Nephieten handelden zo tot de komst van Christus. (Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, deel 1, blz. 124-126.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.