Wereldse verlangens en eerzucht naar macht

 

     "Zouden de landen der aarde die oorlog met elkaar voeren in oorlog zijn, indien de Geest van de Almachtige God hun ziel had vervuld en hen in hun plannen zou hebben beïnvloed? Neen, zeker niet. Wereldlijke eerzucht, trots, de zucht naar macht, het besluit van regeerders om het van hun mededingers te winnen in het nationale spel met levens, hun goddeloosheid en het streven naar macht en wereldse grootheid, hebben de volkeren der aarde ertoe gebracht met elkaar te twisten en oorlog te voeren, wat tot hun zelfvernietiging leidt. Ik geloof dat er thans geen enkele natie ter wereld is die niet in meerdere of mindere mate met dit euvel is besmet." (Joseph F. Smith, Evangelieleer, blz. 425.)

 

     Zoals Nephi het voorspelde in 1 Nephi 22:13-14, zullen naties die God verwerpen onder elkaar oorlog voeren. Als we nu naar de wereld kijken dan verkeerd de wereld in een staat van een betreurenswaardig schouwspel, voor zover het de godsdienstige overtuigingen, het geloof en de macht van de bewoners der aarde betreft. Wij zien hier volkeren die met andere volkeren in oorlog zijn, terwijl toch onder elk van die volkeren zich zogenaamd christelijke mensen bevinden die beweren de zelfde God te aanbidden en geloof te bezitten in dezelfde goddelijke Verlosser.

 

     Velen van hen zeggen dat zij een prediker zijn van Gods woord en van leven en zaligheid en toch zijn deze volkeren tegen elkaar verdeeld en elk van hen roept Gods toorn af over zijn vijanden en bidden om de overwinning en om hun eigen behoud. Zou het mogelijk zijn, zou het überhaupt mogelijk kunnen zijn, dat er een dergelijke toestand bestond, indien de volkeren van de wereld inderdaad de ware kennis van het evangelie van Jezus Christus bezaten?  En indien zij inderdaad de Geest van de Levende God bezaten - zou dan een dergelijke toestand kunnen bestaan?

 

     Het volmondige antwoord is neen! Die zou niet kunnen bestaan, want er zou geen oorlog meer zijn en aan tweedracht en twist zou een einde komen. En niet alleen dat er geen oorlogsgeest meer zou zijn, maar ook de geest van tweedracht en twist die thans onder de volkeren der aarde bestaat en die de voornaamste oorzaak van oorlog is, zou niet meer bestaan.

 

     Wij weten en zien dat om ons heen ook gebeuren, dat de geest van tweedracht en twist in een verontrustende mate bij alle volkeren van de wereld voorkomt. Waarom? Omdat zij niet één zijn met God en met Christus. Zij hebben zich niet bij de goede kudde aangesloten, met het gevolg dat zij de geest van de Herder niet in voldoende mate bezitten om hun daden in de ban van vrede en rechtvaardigheid te leiden. Daardoor zijn zij het oneens en twisten en strijden met elkaar en tenslotte staat het ene volk tegen het andere op, om de voorspellingen van de profeten Gods in vervulling te doen gaan dat oorlog over alle natiën zal worden uitgestort.

 

     Nu wil ik niet dat u denkt dat ik geloof dat God het plan heeft gehad of gewild heeft dat er oorlog onder de mensen op aarde zou komen en dat de natiën van de wereld tegen elkaar in oorlog verdeeld zouden zijn en erop uit zouden zijn om elkaar te vernietigen. God heeft dit niet gewild of veroorzaakt. Het is tenhemelschreiend dat er onder de mensen zulke toestanden bestaan, maar die toestanden zijn er, en de mensen brengen oorlogen en vernietiging over zichzelf door hun goddeloosheid en doordat zij niet in de waarheid van God willen verblijven en in Zijn liefde willen wandelen.  En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.