Omdat zij onze tijd hebben gezien

 

     De Heer heeft zelf verklaard dat het Boek van Mormon "de volheid van het evangelie van Jezus Christus" bevat. (L&V 20:9.) Dat wil niet zeggen dat het iedere leerstelling bevat die ooit geopenbaard is. Het betekent eerder dat wij in het Boek van Mormon alle leerstellingen vinden die nodig zijn voor ons eeuwig heil. En ze worden duidelijk en eenvoudig uiteengezet, zodat zelfs kinderen de weg tot heil en verhoging kunnen leren. Het boek heeft zo enorm veel te bieden dat ons begrip van de verlossende leringen verdiept, dat zonder het boek veel van wat in de andere Schriften staat niet half zo duidelijk en waardevol zijn.

 

    Net zo goed als dat een gewelf instort wanneer de sluitsteen weggehaald wordt, zo staat of valt 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' bij de waarheid van het Boek van Mormon. De vijanden van de kerk begrijpen dit maar al te goed. Daarom doen zij zo enorm veel moeite om te bewijzen dat het Boek van Mormon onjuist is, want als het boek in diskrediet kan worden gebracht, dan gebeurd hetzelfde met de profeet Joseph Smith. Evenzo de aanspraak op de sleutels van het priesterschap, op openbaring en op een herstelde kerk.

 

     Omgekeerd echter, als het Boek van Mormon waar is — en miljoenen hebben getuigd dat zij een getuigenis van de Geest ontvangen hebben dat het inderdaad waar is — dan moet men de aanspraken op de herstelling en alles wat daarbij hoort ook aanvaarden.

 

     De voorname reden waarom we het Boek van Mormon het middelpunt van onze schriftstudie maken, is het feit dat het voor onze tijd is geschreven. Zowel de Nephieten als ook de Lamanieten hadden het boek niet. Het is voor ons bedoeld. Mormon schreef aan het eind van de Nephitische beschaving. Onder de inspiratie van God, die alles vanaf het begin overziet, vatte hij eeuwen aan kronieken samen, en koos hij verhalen, toespraken en gebeurtenissen uit die voor ons het nuttigst zouden zijn.

 

    De belangrijkste schrijvers in het Boek van Mormon hebben getuigd dat zij voor toekomende geslachten schreven. Nephi heeft gezegd: "De Here God heeft mij beloofd dat deze dingen die ik schrijf, goed bewaard zullen blijven en van geslacht op geslacht aan mijn nageslacht zullen worden doorgegeven." (Zie 2 Nephi 25:11.)

 

    Zijn broer Jakob, die hem opvolgde, schreef woorden van diezelfde strekking: Want Nephi zei dat de geschiedenis van zijn volk op zijn andere platen moest worden gegraveerd, en dat hij die platen moest bewaren en doorgeven aan zijn nakomelingen, van geslacht op geslacht. (Zie Jakob 1:3.)

 

     Enos en Jarom gaven allebei aan dat ze niet voor hun eigen volk schreven, maar voor toekomstige generaties. (Zie Enos 1:15-16; Jarom 1:2.)

     Mormon zei zelf: "Ja, ik spreek tot u, overblijfsel van het huis Israëls." (Mormon 7:1.) En Moroni, de laatste geïnspi-reerde geschiedschrijver, zag werkelijk onze tijd en omstan-digheden. Hij zei: "Zie, de Heer heeft mij grote en wonder-bare dingen getoond aangaande hetgeen binnenkort moet komen, ten dage dat die dingen onder u tevoorschijn komen. Zie, ik spreek tot u alsof gij aanwezig zijt, en toch zijt gij het niet. Maar zie, Jezus Christus heeft u aan mij getoond en ik ken uw werken." (Zie Mormon 8:34-35.)

 

     Omdat zij onze tijd hebben gezien en die dingen hebben uitgekozen die voor ons de meeste waarde hebben, geeft aan hoe wij het Boek van Mormon moeten bestuderen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.