Er is een verschil tussen geschenken en gaven

 

     Sommigen, zoals Ebenezer Scrooge in Dickens' A Christmas Carol, vinden het moeilijk om ook maar iemand lief te hebben, inclusief zichzelf, omdat ze zelfzuchtig zijn. Liefde wil liever geven dan ontvangen. Naastenliefde voor anderen en mededogen met hen is een manier om te veel eigenliefde te overwinnen. Hij van wie wij de geboorte vieren, heeft ons gezegd dat de hele wet en de profeten vervat zijn in God en onze medemens liefhebben. Jakobus noemde dat 'de koninklijke wet' (1) 

 

     De apostel Paulus heeft gezegd: "Te kennen de liefde van Christus gaat de kennis te boven." (2) In de eerste brief van Johannes wordt ons gezegd: "Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God." (3)

 

     De wijzen van weleer kwamen van ver om het kindje Jezus geschenken te brengen. Zou het niet geweldig zijn als we dit kerstfeest zelf iets aan de Heiland konden geven? Ik geloof dat dit mogelijk is. Jezus heeft gezegd: "Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.

 

     Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.

 

     Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan." (4)

 

     Dus als wij de zieken helpen, de naakten kleden en de vreemdeling verzorgen, geven wij geschenken aan onze Heiland. Het geschenk van vrede, het geschenk van liefde, het geschenk van dienstbaarheid, het geschenk van zichzelf, en het geschenk van geloof. Wij hebben allen fijne gaven van God die, als we ze ontwikkelen, anderen tot zegen kunnen zijn. Dit kerstfeest, en elk kerstfeest, zal rijker zijn als we gaven schenken en genieten die niet vast te houden zijn, maar alleen te voelen zijn.

 

     Er is dus een verschil tussen geschenken en gaven. Ware geschenken kunnen een deel van onszelf zijn en kunnen afkomstig zijn uit de rijkdom van ons hart en verstand. Onze hemelse Vader kan ons zoveel heerlijke geschenken geven: het geschenk van vrede, het geschenk van liefde, het geschenk van dienstbaarheid, het geschenk van betrokkenheid, het geschenk van geloof.

 

     Boven alles heeft Hij ons het geschenk van zijn Zoon gegeven. De boodschap van de kersttijd die het hele jaar door toe te passen is, schuilt niet in het ontvangen van aardse geschenken en schatten, maar in het verzaken van zelfzucht en begeerte, en in het streven naar, en genieten van, de gaven van de Heilige Geest. (5) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Jakobus 2:8.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Efeziërs 3:19.)

 

(3. Zie Nieuwe Testament, 1 Johannes 4:7.)

 

(4. Zie Nieuwe Testament, Mattheüs 25:31, 34-40.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)