Omdat er voor hen in de herberg geen plaats was

 

     In hedendaagse openbaringen wordt de komst van Jezus, die in een stal te Bethlehem werd geboren, bevestigd. Hij heeft Zich niet alleen getoond op die 'nooit te vergeten' voorjaarsdag in 1820 aan de profeet Joseph Smith als antwoord op een nederig gebed, ook aan anderen is de Heiland verschenen. En deze openbaringen bevestigen, dat Hij de Eerstgeborene van de Vader in de Geest en de Eniggeborene van de Vader in het vlees is.

 

     "Wij, Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon, door de macht van de Geest werden onze ogen geopend en werd ons verstand verlicht, zodat wij de dingen Gods konden zien en begrijpen, die door de Vader waren verordonneerd door zijn eniggeboren Zoon, en het getuigenis dat wij afleggen, is de volheid van het evangelie van Jezus Christus, die de Zoon is, die wij zagen en met wie wij spraken in het hemelse visioen." (LV 76:11-14.)

 

     Hij zal weer naar de aarde komen, niet als een kindje in de kribbe, maar als de Verrezen Messias, om te regeren als Koning der Koningen. Ik bid, dat dan dezelfde woorden mogen worden gezongen, die in het Midden des Tijds zo liefelijk en zacht over Judea's velden klonken, voortgekomen uit de monden van een menigte hemelse engelen: "Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. (Zie kerstlied "Ere zij God".)

 

      In de maand december valt die "dag der dagen" voor de gehele Christenwereld. Deze dag in het jaar brengt de menselijke familie tot een algemeen en nauwer verband met elkaar. Het is een gelegenheid waarop, meer dan op elke andere, de harten van de kinderen van onze Vader gemakkelijker geraakt worden en meer ontvankelijk zijn voor de invloed van de Heilige Geest voor de leringen van Christus.

 

     Voor ons allen ligt een schone les en een grote waarheid in de geschiedenis van het "Eerste kerstfeest". Eén bijzondere gebeurtenis, die met deze geschiedenis verband houdt, is het overdenken waard en zou als een gids en inspiratie moeten dienen voor elke vooruitstrevende man of vrouw. De geschiedenis, zoals zij in het Nieuwe Testament is opgetekend, vertelt ons, dat in die dagen enige Wijzen door het licht van een schone, nieuwe ster geleid, uit het Oosten kwamen om Israëls pasgeboren Koning te bezoeken. De ster leidde hen naar het kleine stadje Bethlehem en daar vonden zij, in een kribbe in een stal, het Christuskind.

 

     Waarom moest de wieg van het Kind een kribbe zijn? "Omdat er voor hen in de herberg geen plaats was". (Zie Lucas 2:7.) Een nieuwe waarheid moet meestal in het begin worstelen en strijden. Zij moet eenzaam in haar Gethsemané vertoeven, terwijl zij, die er hun voordeel mee zullen doen, slapen of haar verraden. Zo gaat het ook met hem, die voor zijn overtuiging uitkomt en die alle mogelijke moeite doet om tot een hoger doel te komen en zich wijdt aan het beter worden van de wereld.

 

     Voor een dergelijk iemand is het altijd de kribbe en een eenzaam pad, dat slechts verlicht wordt door het fakkellicht der waarheid, in de hand van de "Engel des verbonds" hoog boven een spottende wereld. Maar de triomf van het einde doet de beproevingen en de pogingen langs de weg als niets schijnen; want waarheid zal pas aan het einde zegevieren.

 

     Het doet er dus niet toe waar de waarheid wordt gevonden, op "Christen of op heidense gronden"; het meest belangrijke is er aandacht aan te schenken en haar te volgen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(John P. Lillywhite, Ster 15 december 1927, blz. C1-5/S373-374.)