Zijn geboorte gedenken

 

     Laten we eerst eens nagaan hoe we weten dat de Heiland in april geboren is. Zoals door openbaring aangegeven, is: 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' op 6 april 1830 gesticht, achttienhonderd en dertig jaren sinds de komst van Jezus in het vlees. (Zie LV 20:1.) Daarom houden we op 6 april van elk jaar zittingen van algemene conferenties; zo wordt dus niet alleen maar de verjaardag herdacht van de stichting van de kerk, maar vieren we ook de geboortedag van Jezus.  

 

     Het Boek van Mormon getuigt insgelijks. De Nefieten bepaalden hun kalender vanaf de tijd van Christus geboorte. (Zie 3 Nephi 2:8.) Het teken van Christus kruisiging vond plaats "in het vier en dertigste jaar, in de eerste maand, op de vierde dag der maand." (3 Nephi 8:5.) Dat betekent dat het sterfelijk leven van Jezus Christus bijna 33 jaar heeft geduurd, en daarom vonden zijn geboorte en kruisiging in dezelfde jaargetijde plaats. Dat moet vroeg in de lente zijn geweest omdat het Nieuwe Testament aangeeft dat Christus werd gekruisigd in de paastijd.

 

     Levensbeschrijvingen veroorzaken nieuwe ambities en nieuwe aspiraties in ons. De meest heilzame levensbeschrijving waar we ons mee bezig kunnen houden is die van Hem Wiens geboorte wij in deze dagen gedenken. Jezus zei: "Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." (Johannes 17:3)

 

     De grootste verantwoordelijkheid die iemand van ons ooit op de schouders werd/wordt geplaatst is God te kennen en wat ons goddelijk doel is. Tot dit doel gebruiken wij deze bijzondere tijd van het jaar waarin we de geboorte van Christus gedenken. De meeste levensbeschrijvingen beginnen bij de geboorte, maar om het leven van Christus te begrijpen moeten we veel eerder beginnen. Het leven van Christus begon niet in Bethlehem, noch eindigde het op Golgota. Het is net zo zeker dat ons leven niet begon toen wij geboren werden, noch zal eindigen als wij sterven.

 

     Jezus, was de Eerstgeborene in de geest en onder Gods kinderen degene die tot het meest in staat was. (Zie Romeinen 8:29) Want eeuwen voor deze aarde geschapen werd, leefde en regeerde Hij met zijn Vader in de hemel, waar de schepping van deze aarde eerst in de geest plaats vond (zie Genesis 2:5). Het is heerlijk de overleveringen uitvoerig te verhalen van de wijze mannen, de ster van Bethlehem, het bericht van de herders, het koor der engelen en de nederige geboorte in de kribbe.

 

    Maar we moeten er ook aan denken dat Hij de Zoon Gods is, de Heiland van de wereld en de Verlosser van de mensheid. Tijdens zijn zending hier op aarde, organiseerde Jezus zijn kerk met de bedoeling dat iedereen er toe zou behoren Hij zei tot zijn apostelen: "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet geloofd, zal veroordeeld worden." (Markus 16:15-16)

 

    Hij leerde de wereld die grote beginselen waar onze eeuwige verhoging van af hangt. Hij nam onze zonden op zich en werd onze Verlosser door zijn leven voor ons te geven. De grootste zegen die wij in ons leven tot stand kunnen brengen is het aanvaarden van zijn leer en het inrichten van ons leven naar zijn lessen. Moge God ons zegenen met dit verlangen, is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.

 

(Neil Kooyman, Ster, december 1976, blz. C54-55/S30.)