Zo is het met alle grote waarheden

 

     Zij gingen het huis binnen en zagen het Kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen Hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden Hem geschenken aan: goud wierook en mirre. (Mattheüs 2:11.) Anderen zouden ook de Ster hebben kunnen volgen, doch zij deden het niet; het feit, dat deze mannen het deden, was zo bijzonder en van zulk belang, dat die gebeurtenis sindsdien door al de eeuwen heen overgeleverd is en deze mannen worden de Wijzen genoemd. Alle mensen echter zijn wijs, indien zij het Licht naar de kribbe der waarheid willen volgen en als zij Haar vinden, er hulde aan bewijzen.

 

     De Wijzen volgden de Ster van Bethlehem en die Ster schijnt heden ten dage nog steeds voor alle mensen, zoals twee duizend jaren geleden. Het kribbekind waarvan de Ster getuigde, werd jaren daarna aan het kruis op Golgota genageld. Hij gaf Zijn goddelijk leven, om een stervende wereld te redden. En na dit offer nam Hij Zijn leven weer op, juist zoals, waarheid, die op aarde wordt neergedrukt, weer zal verrijzen.

 

     Hij leeft! Zijn licht schijnt heden nog schitterender dan ooit te voren en Hij roept nog steeds Zijn discipelen, zoals in de dagen van ouds: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven". (Johannes 14:6.) "Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben." (Johannes 8:12.) Voor alle mensen schijnt er, op het een of ander tijdstip in het leven, een Ster van Bethlehem, maar slechts weinigen zijn wijs genoeg haar te volgen. De meesten besteden er geen aandacht aan. Niettemin komt zij toch tot hen in de vorm van zendelingen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'.

 

     In het begin kan zij dan wel een klein lichtje zijn, maar op haar tijd, komt zij tot allen en als zij wordt gevolgd, zoals de Wijzen in het oude verleden die Ster volgden, zal zij ook hen tot de een of andere nieuwe waarheid of op de een of andere nieuwen weg brengen, die voor het voordeel zou zijn van hen, die haar volgen en ook voor de wereld.

 

     Maar meestal is dit het geval, dat wanneer het licht verschijnt, de meeste mensen twijfelen aan zijn waarde, zij staan in twijfel of het ooit zal ontwikkelen en voor hen of de wereld van nut zal zijn. Het is zo gemakkelijk te twijfelen en een gelegenheid uit te stellen. De mensen verachten de waarheid, vanwege haar eenvoudige begin, vanwege haar "kribbegeboorte". Maar de waarheid komt nooit in koninklijk gewaad gehuld, noch valt zij op ons neer als een bliksemstraal. In de meeste gevallen moeten wij haar zoeken en na een lange en moeilijke reis vinden wij haar weggestopt "in een kribbe in doeken gewikkeld".

 

     Uit de kleine tarwekorrels kwamen de schone velden vol met goudgeel graan, evenals uit de kleine eikels de stevige eikenbomen komen. Het begin is altijd eenvoudig. Zo is het met alle grote waarheden. In het begin zijn zij slechts kleine lichtjes en indien er niet voor gezorgd en naar gekeken wordt, beginnen zij te flikkeren en gaan uit. Maar wordt er voor gezorgd en wordt er naar omgekeken, dan zullen zij voor miljoenen de weg kunnen verlichten. Zo geschiedde het met het Christuslicht en de waarheid die Hij kwam geven. In een kribbe geboren; maar toen Hij aan het kruis hing, verlichtte Hij de gehele wereld en op de derde dag is Hij verrezen uit de doden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(John P. Lillywhite, Ster 15 december 1927, blz. C1-5/S374-375.)