Zonder de Heiland zou er geen Kerstmis kunnen zijn

 

    Bij elke cultuur is de manier om het kerstfeest te vieren weer anders, maar deze verschillen zijn onbelangrijk als men de ware betekenis van Kerstmis beseft. De geest van Kerstmis zal overal aanwezig zijn waar zich mensen bevinden die God liefhebben en het grote geschenk, de geboorte van de Heiland in deze wereld, weten te waarderen.

 

     Bij de meeste culturen waar het kerstfeest wordt gevierd, speelt het geven van geschenken een grote rol. Maar wij dienen te bedenken dat de nederigste gave, indien deze in liefde wordt gegeven en ontvangen, onschatbaar is. Zelfs het kostbaarste geschenk heeft geen werkelijke waarde indien het uit gewoonte wordt gegeven en zonder dankbaarheid aanvaard.

 

     Er zijn bepaalde geschenken die iedereen kan geven, ongeacht de omstandigheden, en deze geschenken duren het gehele jaar. Dat zijn de geschenken liefde en dienstbetoon. Welk groter geschenk zou een 'heilige der laatste dagen' vader aan zijn gezin kunnen geven dan opnieuw met grote toewijding zijn priesterschap te eren en God te dienen, zodat de zegeningen van het priesterschap in het gezin zullen zijn? Welk groter geschenk dan dat hij de leider is? Welk groter geschenk kan een 'heilige der laatste dagen' moeder aan haar echtgenoot geven dan hem te steunen als hoofd van het gezin, en aan haar kinderen het herstelde evangelie te onderwijzen?

 

     Welk groter geschenk kunnen kinderen geven, dan hun ouders en elkaar lief te hebben en te eren, zodat er vrede in huis is? Kan een gezin of persoon een groter geschenk geven dan een voorbeeld te zijn en het herstelde evangelie met anderen te delen? Dit zijn geschenken die van onschatbare waarde zijn en die iedereen kan geven. "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder; en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid."(Jesaja 9:5-6.)

 

     "En zie, Hij wordt geboren uit Maria in Jeruzalem, dat het land van onze voorvaderen is; en zij is een maagd, een kostbaar en uitverkoren vat; en zij zal worden overschaduwd en zwanger worden door de macht van de Heilige Geest, en een zoon baren, ja, namelijk de Zoon Gods. En Hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan; en wel opdat het woord wordt vervuld dat zegt dat Hij de pijnen en ziekten van zijn volk op Zich zal nemen." (Alma 7:10-11.)

 

     Zonder de Heiland zou er geen Kerstmis kunnen zijn. Toen de engelen zongen in die eerste kerstnacht, zongen zij van Hem en Hem alleen. De geboorte van het Kindeke van Bethlehem was zo gewichtig, dat alle hemelse heirscharen zich verheugden. Zij zongen omdat ze begrepen wat de zending van de Heer inhield, wat Zijn verlossing betekende, wat het eeuwige leven is en de diepere achtergrond van de verzoening en de opstanding. Wij vieren niet werkelijk Kerstmis tenzij wij dezelfde opvatting hebben als de engelen — dat Christus De Zoon van God is, dat wij allen kinderen van God zijn, en dat Jezus in de wereld kwam om ons in Zijn tegenwoordigheid terug te leiden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.