Jezus Christus is de afdruk van zijn Vaders wezen

 

     Daarom waarschuwt de Heilige Geest u. Hij zegt: "Als u Mij vandaag hoort spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam, zoals de Israëlieten in de woestijn. Want zij maakten Mij daar boos met hun koppigheid en ongehoorzaamheid. Uw voorouders daagden Mij daar uit. Ze zagen 40 jaar lang wat Ik allemaal voor wonderen voor hen deed. Maar steeds stelden ze mijn geduld op de proef. 

 

     Daarom was Ik boos op hen. En Ik heb tegen hen gezegd: 'Ze lopen aldoor bij Mij weg. Ze willen nooit doen wat Ik zeg, ook al hebben ze alles gezien wat Ik voor hen heb gedaan.' Daarom heb Ik in mijn boosheid gezworen: 'Zij zullen nooit de rust binnengaan die Ik hun had willen geven.' "

 

     Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u besluit om de levende God niet langer te gehoorzamen. Want zo iemand is koppig en ongelovig. Moedig elkaar elke dag aan om God te gehoorzamen, zolang er nog dagen zijn. Dan zal niemand zich door het kwaad laten opstoken om koppig en ongehoorzaam te worden. Want wij hebben Christus gekregen. Tenminste, als we tot het einde toe ons geloof vasthouden.

 

     Er wordt dus gezegd: "Als u Mij vandaag hoort spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam, zoals de Israëlieten toen ze Mij boos maakten." Wie waren dan die mensen die God boos maakten toen ze Hem hadden horen spreken? Dat waren al die mensen die met Mozes uit Egypte waren vertrokken. En aan wie heeft God zich 40 jaar lang geërgerd? Aan de mensen die God niet hadden willen gehoorzamen. Daardoor stierven ze en lagen hun lijken in de woestijn. 

 

     En aan wie zwoer God dat zij niet de rust zouden binnengaan die Hij hun had willen geven? Aan de mensen die Hem ongehoorzaam waren geweest. We zien dus dat ze door hun ongeloof Gods rust niet konden binnengaan. (1)

 

     Vasthouden aan datgene waarop we hopen, en niet opgeven! Daartoe spoort de schrijver ons aan. Gods stem klinkt elke dag, in de Schriften of de woorden van andere mensen. De dichter van Psalm 95 zegt: als u vandaag Gods stem hoort, vertrouw Hem dan. Elke dag is het 'vandaag'. Elke dag staat u voor de keuze om vast te houden aan het vertrouwen dat u had toen u tot geloof kwam.

 

     Het lot van de ongelovige Israëlieten tijdens de woestijnreis is een waarschuwend voorbeeld. Allen waren ze bevrijd, maar wie opstandig werden en zich van God afkeerden, bereikten het beloofde land niet. Zo ook wij: alleen wie tot het einde toe resoluut vasthoudt aan vertrouwen op God en Christus, blijft deelgenoot van Christus en kan Gods nieuwe wereld binnengaan.

 

     "Jezus Christus, de Zoon van God, is "de afdruk" van zijn Vaders wezen. (2) Op aarde was Hij een mens, een volmaakte man, die op een vraag aan Hem gesteld ten antwoord heeft gegeven: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." (3) Dat alleen al zal het vraagstuk voor elke nadenkende, eerbiedige ziel naar tevredenheid beantwoorden.

 

     De conclusie is onweerlegbaar: als de Zoon van God de afdruk (het beeld) van zijn Vader is, dan heeft zijn Vader de gedaante van een mens; want dat was de gedaante van de Zoon van God, niet alleen tijdens zijn leven, maar voor zijn geboorte en na zijn opstanding. In deze gedaante zijn ook de Vader en de Zoon verschenen aan Joseph Smith, toen die als veertienjarige zijn eerste visioen kreeg." (4) (5) En dit getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen. 

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Hebreeën 3:7-19.)

 

(2. Zie Hebreeën 1:3.)

 

(3. Zie Nieuwe Testament, Johannes 14:9.)

 

(4. Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. Smith [1998], blz. 334.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)