Jozef maakte andere keuzes dan de mensen om hem heen

 

     Herodes begon de gevangene te ondervragen; maar Jezus zei niets. De overpriesters en schriftgeleerden beschuldigden Hem heftig; maar de Heer zei geen woord. Voor zover wij weten, is Herodes de enige mens geweest die Christus van zo dichtbij heeft gezien en nooit zijn stem heeft gehoord. Voor Herodes had Hij alleen maar minachtende en koninklijke stilte.

 

     Hevig gepikeerd ging Herodes over van beledigende woorden op kwaadaardige bespotting. Met zijn mannen bespotte hij de lijdende Christus, en nadat zij "Hem gehoond en bespot" hadden, deed hij "Hem een sierlijk gewaad om en stuurde Hem terug naar Pilatus." (1)  Herodes had niets bij Jezus gevonden dat veroordeling rechtvaardigde.

 

     Als we op onze criticasters reageren zoals de Heiland dat heeft gedaan, worden we niet alleen christelijker, we brengen er ook anderen toe om zijn liefde te voelen en Hem te volgen. De juiste christelijke reactie wijze kan niet zomaar worden vastgelegd of op een formule worden gebaseerd. De Heiland reageerde in elke situatie anders. Toen Hij voor de slechte koning Herodes werd geleid, sprak Hij geen woord.

 

     En toen Hij voor Pilatus stond, gaf Hij een eenvoudig, krachtig getuigenis van zijn goddelijke afkomst en oogmerk. Tegenover de geldwisselaars die de tempel ontwijdden, nam Hij zijn goddelijke verantwoordelijkheid om het heilige te behouden en te beschermen. Aan het kruis uitte Hij de weergaloze christelijke reactie: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." (2)

 

     Er was een man uit Arimatea die Jozef heette. Hij was een goed mens die leefde zoals God het wil. Hij hoorde bij de Vergadering. Hij was het niet eens met wat de Vergadering had gedaan. Hijzelf keek uit naar Gods Koninkrijk. Hij ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het lichaam van het kruis. Daarna wikkelde hij het in linnen doeken en legde Hem in een rotsgraf waarin nog nooit een dode was gelegd. Het was de dag van de voorbereiding  en de heilige rustdag begon bijna. 

 

     De vrouwen die met Hem uit Galilea waren gekomen, volgden hem. Ze zagen hoe Hij in het graf werd gelegd. Toen ze thuisgekomen waren, maakten ze zalfolie klaar van mirre en specerijen om later zijn lichaam mee te zalven. En op de heilige rustdag rustten zij, zoals dat moet van de wet van Mozes. (3)

 

     Jezus leerlingen ontfermden zich over zijn gestorven lichaam, en een man die nooit eerder door een evangelist was genoemd: Josef uit Arimatea. Deze Jozef was een rijke, vooraanstaande Jood, die in het geheim een leerling van Jezus was geworden. (4) Nu heeft hij zijn moed bij elkaar geschraapt en gebruikt hij zijn invloed om aan Pilatus toestemming te vragen voor het begraven van Jezus lichaam.

 

     Volgens de Joodse wet moesten personen die ter dood waren veroordeeld vóór zonsondergang worden begraven. (5) Jozef wil voorkomen dat het lichaam van Jezus aan het kruis blijft hangen of door de Romeinen in een gemeenschappelijk graf wordt gegooid. Hij wil Jezus een waardige begrafenis geven en stelt zijn eigen familiegraf beschikbaar.

 

     Het bijzondere dat van Jozef gezegd wordt is, dat hij de komst van Gods koninkrijk verwachtte. Ondanks de dood van Jezus blijft hij geloven in de komende verlossing. Het is alsof hij door het graf heen kijkt naar wat daar achter ligt: de weg die openligt naar Gods nieuwe wereld, want Jozef maakte andere keuzes dan de mensen om hem heen. (6) En dit getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Lucas 23:11.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Lucas 23:34.)

 

(3. Zie Nieuwe Testament, Lucas 23:50-56.)  

 

(4. Zie Nieuwe Testament, Johannes 19:38.) 

 

(5. Zie Oude Testament, Deuteronomium 21:22-23.) 

 

(6. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)