Op een dag zal Christus wederkomen

 

     De Heer zegt: "Jubel en juich, bewoners van Jeruzalem! Kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is rechtvaardig en Hij zal u redden. Hij is bescheiden en rijdt op een jonge ezel. En Ik zal de strijdwagens uit Israël en de paarden uit Jeruzalem vernietigen. Ook de wapens zal Ik vernietigen. Hij zal de volken vrede brengen. Hij zal heersen van zee tot zee en vanaf de Rivier (= de Eufraat) tot aan het eind van de aarde. En omdat Ik met bloed een verbond met u heb gesloten, zal Ik uw gevangenen uit de put bevrijden waarin geen water in zit. Gevangenen, kom terug naar de burcht  Jeruzalem. Verlies de hoop niet! Vandaag zeg Ik u dat Ik u dubbel zal vergoeden wat u is aangedaan. (1)

 

     Wanneer God een opdracht geeft, gaan de getrouwen haastig en toegewijd aan het werk om de taak te voltooien. Hoewel het soms eenvoudig is om iets te beginnen, is het niet altijd gemakkelijk dat ook te beëindigen. De tijd draait door, en uitstel is een dief in de tijd. Zo was het ook met het Juda van weleer. Toen koning Kores van Perzië de Joden toestemming gaf Babylon te verlaten, stond hij ook toe dat de stadsmuren en de heilige tempel van Jeruzalem werden herbouwd. De terugkerende Joden begonnen onmiddellijk met het werk. Maar een goede start hoeft niet altijd een goed einde te betekenen. Het werk aan de tempel viel stil totdat de Heer Haggai en Zacharia stuurde om de mensen aan te sporen. Met hun aansporing begonnen de mensen ijverig aan de voltooiing van de tempel te werken. Hoewel hij niet in de schaduw van de tempel van Salomo kon staan qua pracht en praal, werd de tweede tempel het symbool van toewijding en gehoorzaamheid voor hen die veel hadden gegeven om dit voor de Heer te kunnen bouwen.

 

     Na gedreigd te hebben met een oordeel over de slechte naties die Juda omringden, schreef Zacharia een passage op, die Mattheüs en Johannes in vervulling zagen gaan met de triomfale intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel. (2)

 

    Deze waren het van wie Zacharia profeteerde toen hij als onderdeel van een lange Messiaanse profetie sprak over "gevangenen die hoop mogen koesteren; deze waren het die hij de verzekering gaf dat de Here hen te dien dage zal verlossen". Hij geeft die boodschap in deze woorden: "Ter-wille van uw eigen verbondsbloed"- dat wil zeggen vanwege het evangelieverbond, dat van kracht is door het vergieten van het bloed van Christus - "laat Ik de gevangenen onder u vrij uit de put, waarin geen water is." (3)

 

     "Waarin geen water is" - hoe toepasselijk en beknopt verwoordt dit de gedachte dat het reddende water, welke de doop is, een aardse verordening is en niet verricht kan worden door geesten terwijl zij in de geestenwereld zijn.

 

     Heeft Paulus in dit verband niet gezegd: "Stel dat de doden niet zullen opstaan. Wat voor zin heeft het dan dat sommige mensen zich laten dopen voor mensen die al gestorven zijn? Waarom laten zij zich dan in hun plaats dopen?" (3) Op een dag, we weten niet wanneer, zal Christus wederkomen. Wij behoren allemaal getrouw te zijn en ons aldus voor te bereiden op deze grote gebeurtenis. Moge we in staat zijn te zeggen: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. Ik heb het geloof vastgehouden. Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op die grote dag zal de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij die beloning geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle andere mensen die vol vertrouwen hebben uitgekeken naar zijn wederkomst. (4) En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen. 

    

(1. Zie Oude Testament, Zacharia 9:9-12.)    

 

(2. Vergelijk Zacharia 9:9 met Mattheüs 21:1-11; en Johannes 12:12-15, in het Nieuwe Testament.)

 

(3. Zie Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 15:29.)

 

(4.  Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)