Ik concludeer dat ik thuishoor op het bruiloftsfeest

 

     Toen zei een stem uit de troon: "Laten alle dienaren van God Hem prijzen. Laat iedereen die ontzag voor Hem heeft, Hem prijzen, iedereen van hoog tot laag!" Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte, of van de zee, of van de donder. En die stem riep: "Prijs de Heer! Want de Almachtige Heer God is Koning! Laten we blij zijn en feestvieren en Hem prijzen! Want de bruiloft van het Lam begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt." Ze had mooie kleren van fijn, wit linnen gekregen om aan te trekken. Dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn ze vrijgesproken van schuld. (1)

 

     In het visioen dat Johannes op Patmos krijgt, ziet hij dat de stad Babylon veroordeeld en vernietigd wordt. Babylon staat in de tijd van Johannes voor Rome. In meer algemene zin is Babylon een symbool voor al het kwaad dat zich in de machtscentra van de wereld samenbalt. Daarmee is het nu afgelopen. Vanaf de hemelse troon klinkt een oproep om God te loven. Die oproep wordt beantwoord, niet door een klein groepje mensen, maar door een gigantisch stemgeluid, vergelijkbaar met een grote watermassa of krachtige donderslagen.

 

     Zo groots klinkt de stem van de grote menigte die God bejubelt. Zij zijn de bruid van het lam, gekleed in stralend wit linnen. Een bruid en een lam zijn een vreemde combinatie, maar eigenlijk passen ze goed bij elkaar. Want het lam ziet eruit als een geslacht lam (2) en de bruid, profeten en heiligen - werden op aarde geslacht. (3) Daarin ligt troost: het lam is wel geslacht, maar heeft de overwinning behaald. Zo zal de bruid schitteren in zuiver linnen, wat de mensen haar ook aangedaan hebben.

     Johannes ziet dat het geestelijke Babylon, ofwel de goddeloze wereld, tegen het Lam van God zal strijden en dat het Lam het kwaad zal overwinnen. De heiligen worden geroepen om uit het geestelijke Babylon te komen, en de reine en rechtvaardige mensen worden uitgenodigd om aan het bruiloftsmaal van het Lam deel te nemen. Johannes ziet dat Jezus Christus met grote macht zal neerdalen om de goddelozen te vernietigen.

 

     Het is gemakkelijker om verleidingen te vermijden dan verleidingen te weerstaan. "De allermooiste gave die je jouw eeuwige partner op je huwelijksdag kunt schenken, is je allerbeste zelf - rein, zuiver en de reinheid van de ander waardig." (4) Met de 'bruiloft van het Lam' (5) wordt de wederkomst van de Heiland bedoeld. "In deze bedeling zal de bruidegom, het Lam van God, zijn bruid opeisen, ofwel de kerk, bestaande uit getrouwe heiligen die naar zijn terugkeer hebben uitgekeken." (6) 

 

     Het visioen dat Johannes van Babylon had, is vergelijkbaar met het visioen dat Nephi van de grote en verfoeilijke kerk, ofwel de kerk van de duivel, had. (7) Ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: "Het grote Babylon is de kerk van de duivel; het is de wereld met al haar goddeloosheid en vleselijkheid; het is elke organisatie van elke soort en vorm - godsdienstig, politiek, broederlijk of anderszins - die een filosofie omhelst of een zaak bevordert waardoor de mens van het eeuwig heil wordt afgeleid en naar de koninkrijken worden gevoerd die minder heerlijkheid hebben." (8)

 

      Ik laat mijn gedachten er een ogenblik over gaan en concludeer dat ik thuishoor op het bruiloftsfeest. (9) En dit getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Openbaring 19:5-8.)

 

(2. Zie Openbaring 19:5:6.)

 

(3. Zie Openbaring 18:24.)

 

(4. Jeffrey R. Holland, 'Personal Purity', Ensign, november 1998, Blz. 77.)

 

(5. Zie Openbaring 19:7.)

 

(6. Zie Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, tweede editie [1966], blz.  469.)

 

(7. Zie Boek van Mormon, 1 Nephi 13-14.)

 

(8. Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen [1966–1973], 3:558.)

 

(9. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)