Nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn

 

     Ze kwamen bij de plek die 'Schedelplaats' werd genoemd. Daar kruisigden ze Jezus. Ook  werden er twee misdadigers gekruisigd. De één links en de ander rechts van Hem. Jezus zei: "Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!" En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen.


     De mensen stonden toe te kijken. Ook de leiders stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden: "Andere mensen heeft Hij gered. Laat Hij dan nu Zichzelf redden, als Hij de Messias van God is, de Man die door God is uitgekozen!" Ook de soldaten kwamen Hem belachelijk maken. Ze brachten Hem zure wijn en zeiden: "Als Jij de koning van de Joden bent, red Jezelf dan!" Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond: 'Dit is de koning van de Joden.' Het stond er in het Grieks, het Romeins en het Hebreeuws.

 

     Eén van de gekruisigde misdadigers schold Jezus ook uit. Hij zei: "Jij bent toch de Messias? Red dan Jezelf én ons!"  Maar de andere zei tegen hem: "Ben jij zelfs niet bang voor God nu je dezelfde straf krijgt als Hij? Het is rechtvaardig dat wíj deze straf krijgen. Het is onze straf voor wat we hebben gedaan. Maar Híj heeft helemaal geen kwaad gedaan." En hij zei tegen Jezus: "Jezus, denk aan mij als U in uw Koninkrijk komt." Jezus zei tegen hem: "Ik zeg je dat je vandaag nog met Mij in het paradijs zal zijn."

 

     Het was ongeveer twaalf uur 's middags. Toen werd het in het hele land donker, tot drie uur 's middags. Want er kwam een zonsverduistering. En het gordijn in de tempel scheurde doormidden. En Jezus riep luid: "Vader, Ik vertrouw mijn geest aan U toe." Toen Hij dat had gezegd, stierf Hij. De Romeinse hoofdman zag wat er gebeurde. Hij prees God en zei: "Inderdaad, deze Man was onschuldig!"

 

     De grote groepen mensen die waren komen kijken, gingen naar huis terug toen alles voorbij was. Ze wrongen hun handen van verdriet. Al zijn kennissen stonden op een afstand. Ook de vrouwen die Hem waren gevolgd, stonden daar te kijken en zagen alles wat er gebeurde. (1)

 

     Een grote groep getrouwe vrouwen, die al vanaf zijn bediening in Galilea bij Hem waren, weenden toen zij Jezus onderweg naar Golgota volgden. Jezus zei dat zij niet om Hem moesten huilen maar om de dreigende verwoesting van Jeruzalem omdat de Joden hun Koning hadden verworpen. We kunnen het voorbeeld van Jezus Christus volgen door hen die ons mishandelen te vergeven.

 

     Anderen vergeven houdt niet in dat zij die tegen ons zondigen geen verantwoording voor hun daden hoeven af te leggen. En het betekent ook niet dat we onszelf in situaties moeten begeven waarin anderen ons kunnen blijven mishandelen. Maar vergeving houdt in dat wij de mensen die ons mishandelen liefhebben, en dat we geen haatgevoelens jegens hen hebben.

 

     Wat bedoelde de Heiland toen Hij tegen de misdadiger zei dat hij met Hem in het paradijs zou zijn? "In de Schriften wordt het woord 'paradijs' op verschillende manieren gebruikt. Ten eerste verwijst het naar een plek van vrede en geluk in de geestenwereld na dit leven, voorbehouden aan hen die zich hebben laten dopen en getrouw zijn gebleven. (2) Ten tweede komt het woord 'paradijs' voor in Lukas verslag van Jezus kruisiging. De profeet Joseph Smith heeft uitgelegd dat Jezus eigenlijk heeft gezegd dat de misdadiger met Hem aan de paradijselijke kant in de geestenwereld zou zijn." (3) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.   

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Lukas 23:33-49.)

 

(2. Zie Boek van Mormon, Alma 40:12; Moroni 10:34.)

 

(3. Zie Trouw aan 't geloof: evangeliewijzer [2004], blz. 129; zie ook History of the Church, 5:424–425.)

 

(Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)