Mijn verdriet wordt eens door vreugde vervangen

 

     En de engel liet mij een rivier zien van water dat levend maakt. Het water was zo helder als kristal. Het stroomde uit de troon van God en van het Lam, midden door de straat van de stad. En midden op de straat en aan beide kanten van de rivier stonden levensbomen. Daar groeien twaalf keer per jaar vruchten aan, elke maand een keer. De bladeren genezen de volken. Er zal geen vervloeking meer zijn.

 

     En de troon van God en van het Lam zal daar staan. Gods dienaren zullen Hem dienen. Ze zullen zijn gezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd staan. Er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen lamp of zon meer nodig, want de Heer God zal hun licht zijn. En ze zullen voor eeuwig als koningen heersen. (1)

 

     Johannes komt beelden te kort om het hemelse Jeruzalem, dat op de aarde is neergedaald, te beschrijven. De rivier en de altijd vruchtbare levensboom herinneren aan de tuin van Eden, maar ook aan de visioenen van Ezechiël over de nieuwe tempel. Hier komt God met het lam in de plaats van de tempel, (2) en daarom ontspringt de rivier niet aan de tempel maar aan de troon.

 

     Jeruzalem zal veilig zijn voor vernietiging, profeteerde Zacharia, en hier staat dat er niets meer zal zijn waarop nog een vloek rust. En dat God zelf het licht is komt uit Jesaja, die profeteerde dat de Heer voor altijd het licht voor Israël zou zijn. Net zoals in Daniël de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen om over alle machten te regeren, zo heersen Gods dienaren voor altijd.

 

     Het is alsof hier alle toekomstbeelden van de profeten bij elkaar komen in een allesomvattende beschrijving. Het bijzonderste is misschien wel dat Gods dienaren 'Hem met eigen ogen zien'- iets wat in de Bijbel voor een sterfelijk mens nog niet is weggelegd. 

 

     Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en de stad Nieuw-Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Hij ziet ook dat God bij zijn volk zal wonen en hen zal troosten, en dat de celestiale stad van God op aarde zal worden gevestigd. Johannes ziet dat de mensen van wie de namen in het boek des levens staan vermeld, de stad zullen ingaan en in heerlijkheid bij God zullen wonen. Johannes besluit zijn visioen met een smeekbede aan de Heer om op aarde terug te keren.

 

     In het Boek van Mormon staat dat Lehi en Nephi een visioen van de boom des levens zagen. Nephi leerde dat zowel de boom als de bron van levende wateren de liefde van God voorstelden. (3.)  Johannes ontving naast het zien van de celestiale stad ook het getuigenis van de engel die zei dat alles wat aan hem geopenbaard was waar was.

 

     Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat het verdriet van de getrouwen op de tijd van de Heer door vreugde zal worden vervangen: "De Heer compenseert zijn getrouwe kinderen voor elk verlies. Wat is weggenomen van hen die de Heer liefhebben, zal op zijn eigen manier aan hen worden teruggegeven. Hoewel het misschien niet gebeurt op het moment dat wij dit willen, weten de getrouwen dat iedere traan uiteindelijk honderdvoudig zal worden vergoed met tranen van vreugde en dankbaarheid." (4)

 

     Ik zie daarin dat in de toekomst, die in de eeuwigheid ligt, dat het contact met mijn kinderen volledig wordt hersteld in een sfeer die boven elke andere sfeer verheven is. (5) En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen. 

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Openbaring 22:1-5.)

 

(2. Zie Openbaring 21:22.)

 

(3. Zie Boek van Mormon, 1 Nephi 11:25.)

 

(4. Joseph B. Wirthlin, 'Wat er ook gebeurt, geniet ervan, Liahona, november 2008, blz. 28.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)