Bekende denkers die niets van de hoed en de rand weten

 

     Er zijn bevoorrechtte mensen die geboren werden in een gezin uit de hogere middenklasse. Door hun connecties van hun ouders, konden zij op een vooraanstaande universiteit studeren. Toch zijn er velen geweest die niet erg onder de indruk waren van een dergelijk voorrecht. Zij weigerden de lessen uit het verleden zomaar over te nemen en lieten zich leiden door een doe het zelf mentaliteit en hielden een pleidooi voor een democratisering van kennis, moraal, politiek en religie.

 

     Volgens hen konden niet alleen geleerden, priesters of koningen weten wat waar, goed en rechtvaardig is, ook zij konden dat. Anderen vonden, hoewel iedereen zelf zijn verstand kon gebruiken, dat niet iedereen dit ook goed kon, want verstand moest getraind worden.

 

     Hun afkeer van de combinatie van theologie en filosofie, waarin zij les hadden gekregen, klinkt nu door in hun latere werk, waarin zij mensen aansporen om zelf hun verstand te trainen en te gebruiken. Zij werden al vroeg lid van de Royal Society, een nog steeds invloedrijke vereniging van wetenschappers, die respect toonde voor de intelligentie van hun schrijvers talent en bereid waren rekening te houden met redelijke argumenten van een tegenpartij.

 

     Het gevaar van woorden is volgens hen, dat net als vroeger, de filosofie zich conformeerde aan de 'School' en de student opnieuw verstrikt raakt in 'een merkwaardig en onverklaarbaar web' waarin woorden alleen maar naar elkaar verwijzen en niet naar de werkelijkheid, iets, waar uiteindelijk niemand wat mee opschiet.

 

     Ik denk dat dergelijke mensen het wereldsgezien niet zo slecht deden, want er zijn vele bekende denkers uit voort gekomen. Toch ben ik blij dat ik zeventienjaar geleden  terug ben gegaan naar een eeuwig gedachtegoed die al voor de grondlegging van deze aarde bestond, ja, toen er nog naar God in de juiste context geluisterd kon worden.

 

     Uit de Bijbel zijn namelijk cruciale Goddelijke leerstellingen verdwenen, terwijl anderen leerstellingen met de filosofie van mensen zijn besmet en onzinnigheden aan de Bijbel zijn toegevoegd, waardoor het boek niet meer volledig als een Goddelijk naslagwerk gebruikt kan worden.

 

     Dat is bijvoorbeeld te zien aan de beroemde kerkenraad van Nicea, die in het jaar 325 plaatsvond en de oorspronkelijke en ware leerstellingen omvormden tot een mythische, op Griekse denkbeelden geïnspireerde leer. De mormoonse historicus Hugh Nibley beschrijft het als een periode waarin 'filosofen alle registers opentrokken'. (1)

 

     Dit heeft vele bekende denkers voortgebracht die ook niet meer echt van de hoed en de rand wisten/weten, want zij zijn namelijk gaan voortborduren op hetgeen voor hen lag. Dit heeft een mensheid gecreëerd die over het algemeen het goede in zich draagt maar tevens een goddeloosheid in praktijk brengt die zijn weerga niet kent, maar hierdoor ook niets verweten kan worden, want ik ga van de veronderstelling uit dat de overgrote meerderheid zijn best doet en roeit met de riemen die het heeft.

 

     Uit hedendaagse openbaringen blijkt dat de geschiedenis van het volk Gods, sedert het vroegste begin aangeeft, dat voortdurende openbaring de enige manier en mogelijkheid was, om onze plichten en Gods wil aangaande de mens te vernemen. Ik ben daar zeventienjaar geleden ingedoken en heb toen een eeuwig toekomstperspectief gekregen die zijn weerga niet kent. (2) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.    

 

 (1. Het begon allemaal toen de bisschop van Alexandrië een opzichtige preek over de Godheid gaf. Eén van de aanwezige geleerden, een jongere die vooral wilde laten zien hoe intelligent hij wel was, nam een compleet tegengesteld standpunt in met een theorie over een mystieke drie-eenheid hetwelk veel aandacht trok. Deze afwijkende nieuwe leer verdeelde de kerk in strijdende partijen, waar uiteindelijk een hoge raad van geleerden en geestelijken aan te pas moest komen. Hun uiteindelijke besluit was dat de Godheid niet te bevatten is, waarmee de geloofsbelijdenis van Nicea werd geschreven en aangenomen. Zo verschoof de Bijbelse leer van openbaring door profeten naar die van redenering door mensen.)

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)