De mens heeft een eeuwige identiteit

 

     Ook wereldse opvoedmethodes blijken goede kanten te hebben, want de rituelen en tradities uit hun jeugd worden graag doorgegeven aan hun kinderen. Niet alleen omdat zij er een gevoel van identiteit en verbondenheid door krijgen, maar ook omdat ze de geschiedenis levend houden. Weten waar ze vandaan komen en welke waarden er al generaties lang worden overgedragen in hun familie, maakt dat ze werelds stevig geworteld zijn. Dat geldt ook voor immigranten kinderen, in het in stand houden van typische gewoonten en gebruiken uit hun land van herkomst, want dat geeft houvast bij het vormen van hun wereldse identiteit.


     Verschillende studies hebben aangetoond dat rituelen rondom samen eten, verjaardagen, vakanties en feestdagen niet alleen leiden tot sterkere familiebanden, maar ook tot meer tevredenheid in het huwelijk, betere schoolresultaten van kinderen en een stevig gevoel van een wereldse identiteit bij pubers. Ook verminderen ze bij hen de kans op drugsgebruik, depressie en zelfmoordgedachten.


     Ze geven in de eerste plaats structuur en houvast aan een kinderleven, en dat kun je in de opvoeding op tal van manieren gebruiken. Elke avond hetzelfde liedje of versje voor het slapengaan helpt echt om kinderen beter te laten slapen. Een boekje voorlezen en een kushandje geven bij het afscheid op de crèche maakt dat je peuter weet waar hij aan toe is: hij vertrouwt erop dat de dag weer hetzelfde zal verlopen als gewoonlijk en dat jij dus weer terug zult komen. En bijvoorbeeld op elke vrijdag, samen met je partner een glaasje drinken en de week doornemen, creëert een moment van wereldse rust en betrokkenheid bij elkaar.

 

     Eeuwig gezien bent u een kind van God. Hij is de Vader van uw geest. Geestelijk bent u van adellijke oorsprong, kinderen van de Koning van de hemel. Onthoud dat en houd u eraan vast. Hoeveel generaties er ook in uw aardse stamboom zijn, van welk ras of volk u ook afstamt, de stamboom van uw geest is op één enkele regel te zetten. U bent een kind van God! (1)

 

     Mozes leerde zijn goddelijke afkomst kennen toen hij van aangezicht tot aangezicht met de Heer sprak. Daarna kwam Satan hem verzoeken met een subtiele maar boosaardige opzet. Hij wilde Mozes identiteit verdraaien en zei: Mozes, mensen zoon, aanbid mij, maar Mozes zei: Wie bent u? Want zie, ik ben een zoon van God. (2)

 

     De grote oorlog om onze goddelijke identiteit woedt hevig. Satans toenemende wapenarsenaal is erop gericht om ons geloof in en kennis van onze relatie met God te ondermijnen. We zijn gelukkig vanaf het begin met een duidelijk begrip van onze ware identiteit gezegend: 'En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis'. (3) En zijn hedendaagse profeten verklaren: 'Ieder mens is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een goddelijke potentieel, aard en bestemming. (4)

 

     Met die kennis (5) zijn we beter in staat om allerlei beproevingen, moeilijkheden en ellende te overwinnen. (6) Op de vraag: 'Hoe kunnen we mensen helpen die worstelen met iets persoonlijks?' gaf een apostel van de Heer het antwoord: 'Leg ze hun identiteit en hun doel uit.' (7) Over het algemeen gesproken zijn 'heiligen der laatste dagen' de meest gelukkige mensen op aarde en daar ben ik er een van. (8) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Boyd K. Packer, ‘To Young Women and Men’, Ensign, mei 1989, blz. 54.)

 

(2. Parel van Grote Waarde, Mozes 1:12-13.)

 

(3. Oude Testament, Genesis 1:26.)

 

(4. 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld', Liahona, mei 2017, blz.145.)

 

(5. Joseph Smith heeft verklaard: 'Het eerste beginsel van het evangelie is een zekere kennis van het karakter van God.' (Uit de King Follett-toespraak, 7 april 1844; in History of the Church, hoofdstuk 6, blz. 305.)

 

(6. Zie Boek van Mormon, Alma 36:3, 27.)

 

(7. Russell M. Nelson, in Tad R. Callister, ‘Our Identity and Our Destiny’ (devotional aan Brigham Young University, 14 augustus 2012), 1, speeches.byu.edu.)

 

(8. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)