Een eeuwige realiteit die hoog in mijn vaandel staat

 

     Er zijn mensen die vinden dat het net lijkt alsof een gefantaseerd verhaal ons technologisch tijdperk materialiseert, zoals mythen besloten liggen in appa­raten, werktuigen en dingen. Kijk maar naar de mobile telefoon met al zijn apps, internet, Facebook, You Tube en games, of naar de Tomtom die je overal naartoe navigeert.

 

     Er zijn erbij die een hele verzameling fantasie- en sciencefictionfilms hebben, of over verscheidene meeslepende filmverhalen beschikken zoals Star Wars en Lord of the Rings, over helden die zichzelf ontdekken tijdens een heroïsche reis, geleid door wijze leermeesters, tegengewerkt door duivelse magiërs, ­reikend naar een mythische prijs aan de horizon.

 

     Het leuke aan dergelijke films is dat zij gaan over varianten van het Gilgamesjepos, een verhaal uit het Mesopotamië van 2100 voor Christus waarin dat oude idioom van goed tegen kwaad herhaald wordt. Anderen laten dat liever over aan de Amerikaanse president Trump, met zijn ouderwetse oorlogstaal.

 

     Weer anderen kijken door een raster naar de werkelijkheid die de wereld rationeel wetenschappelijk in objectieve categorieën ordent waardoor bijvoorbeeld onweer als een natuurverschijnsel verklaart wordt. Weer anderen vinden dat wanneer het dondert en bliksemt, daar een persoon achter moet zitten, dan is het Thor die met zijn hamer smijt. Weer anderen vinden dat beide wereldbeelden bestaandsrecht hebben omdat zij vinden dat je ze allebei nodig hebt. Volgens hen helpt het rationele wereldbeeld om bijvoorbeeld de trein te halen, om de wereld min of meer beheersbaar te houden; het mythische wereldbeeld helpt je om de wereld bewoonbaar te maken of te houden.

 

     En dan heb ik het nog niet gehad over een eeuwige realiteit die ik hoog in mijn vaandel heb staan en die velen als een mythe beschouwen. Dankzij de verzoening en opstanding van Jezus Christus zullen alle mensen na onze lichamelijke dood op een goede dag uit die dood herrijzen. (1)

 

     Na onze opstanding komen wij voor de Heer te staan om te worden geoordeeld. (2) Ieder van ons krijgt een eeuwige woonplaats in een bepaald koninkrijk van heerlijkheid toe gewezen. De Heer onderwees in dit beginsel toen Hij zei: "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen" (3)

     Er zijn drie koninkrijken van heerlijkheid: het celestiale koninkrijk, het terrestriale koninkrijk en het telestiale koninkrijk. De heerlijkheid die u beërft, hangt af van de mate van uw bekering, tot uiting gebracht in uw gehoorzaamheid aan Gods geboden. Het hangt af van de mate waarin u 'het getuigenis van Jezus' (4) ontving en waar uw hart het meest naar uit is gegaan.

 

      Het celestiale koninkrijk is het hoogste van de drie koninkrijken van heerlijkheid. Wie dit koninkrijk beërft, zal eeuwig in de tegenwoordigheid van God (Die de Vader is van onze geest) en zijn Zoon Jezus Christus wonen. Dit behoort uw doel te zijn: de celestiale heerlijkheid beërven en anderen daarbij behulpzaam zijn. Een dergelijk doel wordt niet na één inspanning bereikt, maar is het gevolg van een levenslange rechtschapen leefwijze en een onveranderlijk voornemen. (5) Sommige mensen zullen geen enkel koninkrijk van heerlijkheid waardig zijn. Zij worden de 'zonen des verderfs' genoemd en moeten 'zich schikken naar een koninkrijk dat geen koninkrijk van heerlijkheid is. (6) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Alma 11:42-45.)

 

(2. Zie Openbaring 20:12; 3 Nephi 27:14.)

 

(3. Johannes 14:2.)

 

(4. L&V 76:51; zie ook de verzen 74, 79, 101.)

 

(5. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(6. Zie L&V 76:32; 88:24.)