Prediker moet met een korreltje zout genomen worden

 

     Er zijn mensen die het leven maar stuntelen vinden en wie iets anders beweert, die jokt volgens hen. Ze nemen de Bijbel - met Prediker, om precies te zijn, als voorbeeld en vragen hierin: "Hoe kun je het betere stuntelen je eigen maken zonder deze tekst gelezen en verwerkt te hebben? Kennis vermeerdert smart, vreugde is dwaasheid, zegt Prediker. 'Beter een levende hond dan een dode leeuw', want de levenden weten tenminste dat ze moeten sterven.'

 

     Volgens hen zocht Prediker een vrouw, maar 'vond altijd weer een vrouw die bitterder dan de dood is'; niettemin draagt hij ons op ons 'brood met vreugde' te eten, vrolijk wijn te drinken en 'te genieten van de vrouw die je bemint.'

 

     Volgens hen concludeert Prediker dat de mens een eenvoudig schepsel is met 'talloze gedachtespinsels', een andere manier om te zeggen dat de mens in zijn fantasie leeft, al wordt die fantasie zo nu en dan werkelijkheid.  

 

     De traditionele opvatting schrijft het boek Prediker aan Salomo toe. Evenals bij veel andere Bijbelboeken, nemen moderne theologen algemeen aan dat het boek uit de periode na de Babylonische ballingschap stamt, terwijl orthodoxe theologen aan een oudere datering vasthouden (970-931 v.Chr.). De schrijver refereert impliciet aan zichzelf als Salomo in hoofdstuk 1:12, hoewel hier ook andere uitleggingen mogelijk blijken te zijn. (Zie Wikipedia) 

 

     Het blijkt dus in werkelijkheid een boek te zijn die over het algemeen de nodige vraagtekens oproept, waardoor het eigenlijk op zichzelf niet als een moeilijk boek is bedoelt maar wellicht als zodanig door slordigheid - tijdens het vele overschrijven - zo geworden is. Want ik vind in het Boek van Mormon de informatie, dat de oorspronkelijke graveersels op gouden platen door Lehi medio zeshonderd voor Christus zijn meegenomen naar het werelddeel waar later de naam Amerika aan is gegeven en zijn daar medio vierhonderd jaar na Christus onder de hoede van God gekomen waardoor Joseph Smith in 1833 via de Engel Moroni de graveersels in handen kreeg, waaruit slechts een/derde het Boek van Mormon is vertaalt en de rest verzegeld was. De geschiedenis van Amerika begint in de 16e eeuw.

 

     "Ten tijde dat het boek uit de mond van de Jood voortkwam, was het geschrevene duidelijk en zuiver en zeer waardevol en begrijpelijk voor alle mensen." (1) Maar Nephi voorzag hoe, in de periode van geestelijke duisternis na de tijd van Christus, de afvallige kerk veel essentiële leerstellingen en verbonden uit de Bijbel zou wegnemen om op die manier de mensen te verblinden en te misleiden.  Zo zouden veel mensen de waarheid niet kennen en de weg kwijtraken.

 

     Nephi schrijft: "En nadat zij door de hand van de twaalf apostelen van het Lam zijn uitgegaan van de Joden naar de andere volken, ziet de oprichting van die grote gruwelijke kerk die boven alle andere kerken het gruwelijkst is; want zie, zij hebben uit het evangelie van het Lam vele delen weggenomen die duidelijk en uitermate waardevol zijn; en ook vele verbonden des Heren hebben zij weggenomen. En dat alles hebben zij gedaan met de bedoeling de rechte wegen des Heren te verdraaien, de ogen der mensen kinderen te verblinden en hun hart te verstokken." (2)

 

     Dat weghalen van waarheid was rampzaling voor de kerk. Naast het fundamentele verlies van het priesterschap ging ook veel evangeliewaarheid verloren. (3) Het boek Prediker moet dus óók met een korreltje zout genomen worden.    

 

(1. 1 Nephi 14:23.)

 

(2. 1 Nephi 13: 26-29.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend Mormonen genoemd.)