Bij Hem is geen sprenkeltje hoogmoed ontdekt

 

     Ik denk dat de overgrote meerderheid in ons kleine landje vindt dat vrijheid de kern van de democratie uitmaakt. Door de eeuwen heen is de betekenis van vrijheid verschillend uitgelegd: vrijheid betrof godsdienstvrijheid; vrijheid moest samengaan met gelijkheid en broederschap; vrijheid draaide om afwezigheid van censuur en de beperkende inmenging van de staat op het economisch vlak; vrijheid kwam neer op gelijke inspraak in politiek en gelijke toegang tot scholing, kennis en informatie.

 

     Maar onze hedendaagse vrijheid lijkt zich steeds meer af te tekenen in de persoonlijke vrijheid om eigen winst en lusten na te jagen, een vorm van neoliberalisme zou je kunnen zeggen, waarin ieder individu vrij is om zijn eigen verlangens en lusten na te streven, zo min mogelijke gehinderd door staatsbemoeienis.

 

     Volgens anderen bestaat in een dergelijke situatie het gevaar dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen goede en kwade driften. Zij benadrukken dat er verlangens zijn die je moet nastreven, maar ook verlangens die afgekeurd en onderdrukt dienen te worden. De vrije democraat wil volgens hen, evenwel het liefst aan elk verlangen gehoor kunnen geven. Zij vinden dat een dergelijke vrijheid gelijk staat aan 'een aangenaam, vrij en gelukkig bestaan, dat nooit opgegeven hoeft te worden.'

 

     Anderen gaan ervan uit dat zodra burgers vrijheid als een absoluut goed gaan nastreven, een omwenteling naar een dictatuur op de loer ligt. Alles wat maar een béétje naar gezag zweemt, vinden ze ergerlijk en onverdraaglijk. En wie naar de leiders luistert, wordt een slaafse houding verweten en een gebrek aan een ruggengraat.

 

     Een inwoner van een democratie die beweert dat de staat de persoonlijke vrijheden steeds meer aantast, zal het volk gemakkelijk achter zich krijgen. Vooral nu wij een elite regering hebben die koste wat het kost onze vrijheid aan Europa verkwanselt. Er worden namelijk beslissingen genomen die in geen enkel partijprogramma hebben gestaan, waardoor er voor de vrije man geen inspraak mogelijk is.

 

      De elite verkondigt dat die man uit eigenbelang handelt en zich enkel met politiek bezighoudt om 'bruusk te zeggen wat in hem opkomt'. Dat er naar deze man geluisterd wordt, komt niet voort uit kwaadwillendheid, maar uit onwetendheid omdat men door lasteraars is misleid. Zij vinden die onwetendheid een groot probleem, want wie slecht geïnformeerd is, kan gemakkelijk misleid worden.

 

     Ik heb negentienjaar geleden van mijn vrijheid gebruik gemaakt om van cultuur (1) te veranderen. Het maakt mij niets meer uit wat er zoal gedebatteerd wordt. Ik ben namelijk eeuwig gaan denken en zie mijn verblijf op deze aarde als een tijdelijke aangelegenheid. Ik ben hier om het onderscheid te leren tussen goed en kwaad en om in het goede een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Met deze inslag is het vrijwel onmogelijk om met wie dan ook in een conflict te belanden, want ik streef geen eigen doelen meer na dan alleen 'eens' - ergens in de verre toekomst - net zo te worden als de Vader van mijn geest.

 

     Nu zullen de meeste mensen vinden dat het ergens in mijn bol is geslagen, dat ik een hoogmoedig persoon ben geworden. Ik daarentegen, wil net zo worden als Jezus Christus en bij Hem heeft nog niemand een sprenkeltje hoogmoed kunnen vinden, want Hij was de nederigheid zelf. (1) En dit wil ik bij u achter laten in Jezus naam. Amen. 

 

(1. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)