Goddelijke gehoorzaamheid? Je eeuwigheid is gezegend

 

     Het aantal mensen die de waanzinnige niet gek vinden is groeiende; ze vinden hem net zo intelligent en verstandig als het genie. Iemand die lijdt aan waanzin kan 'volgens hen' net als ieder ander de juiste conclusies trekken, oorzaak en gevolg begrijpen, samenhangend spreken, enz..    

 

     Volgens hen gaat het bij ons mis bij ons geheugen, alsof de reiziger achterom kijkt en de weg steeds smaller ziet worden, zo wordt ook ons geheugen vager en minder omvattend en bij de waanzinnige is de draad van het geheugen geknapt. Dat verklaart volgens hen de dunne scheidslijn tussen waanzin en genialiteit; het genie houdt zich niet bezig met samenhang of het hier en nu; hij is alleen geïnteresseerd in de ideeën en die interesse uit zich in zijn gedrag. Zowel genieën als waanzinnigen snappen weinig van de wereld om hen heen en het ontbreekt hen aan nuchterheid. Volgens hen lijden beiden aan een verbroken band met de werkelijkheid.

 

     Nu ik dit weet ben ik ook benieuwd of ik als een geniaal persoon wordt gezien of als een waanzinnige. De macht van het priesterschap moet in de geest van geduld en liefde  aangewend worden en niet in strijd met de individuele vrije wil, blijkt uit vele teksten in de Schriften, waarvan ik het volgende voorbeeld aanhaal:

 

     "Zie, velen worden geroepen, maar weinig gekozen, omdat hun hart zozeer op de dingen van deze wereld is gezet en naar de eer van mensen streeft, dat zij deze ene les niet leren - dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk verbonden zijn met de machten des hemels, die niet beheerst noch aangewend kunnen worden, dan alleen volgens de beginselen van de gerechtigheid.

 

     Dat die ons kunnen worden verleend, dat is waar, maar wanneer wij trachten onze zonden te bedekken, of onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mate van onrechtvaardigheid zeggenschap of heerschappij of dwang op de ziel van de mensen uit te oefenen, zie, dan trekken de hemelen zich terug; de Geest des Heren is gegriefd; en wanneer die zich heeft teruggetrokken, vaarwel dan het priesterschap of het gezag van die man.

 

     Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid, en door ongeveinsde liefde; door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen - intijds met strengheid berispend, wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest, en dan daarna een toename van liefde tonend jegens hem die gij hebt berispt, opdat hij u niet als zijn vijand zal beschouwen; opdat hij zal weten dat uw getrouwheid sterker is dan de banden des doods.

 

     Laat daarbij uw binnenste vol naastenliefde zijn jegens alle mensen en laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren; dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden; en de leer van het priesterschap zal zich op uw ziel vormen als dauw uit de hemel. De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn en uw scepter een onveranderlijke scepter van gerechtigheid en waarheid;  uw heerschappij zal een eeuwigdurende heerschappij zijn, en zonder dwang zal die u toevloeien, voor eeuwig en altijd. (1)

 

     Het maakt mij niet uit of ik als een genie of als een waanzinnige wordt gezien, want bij goddelijke gehoorzaamheid is mijn eeuwigheid gezegend. (2) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

 

(1. Zie Leer en Verbonden 121:34-46.)

 

(2. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)