Het mensdom houd zijn ontaarde toestand in stand

 

     De wereld heeft klimaatdoelstellingen vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. Daarbovenop kan de overheid, ervoor kiezen om ongewenst gedrag te ontmoedigen. Hierbij valt te denken aan het herverdelen van de belastingdruk. Belast vlees, vliegreizen en spullen in plaats van inkomsten en diensten, om maar wat te noemen.    

 

    Klimaatnieuws maakt soms moedeloos. De gemeente Rotterdam komt 10 miljard euro tekort om de klimaat-doelstellingen van 2050 te halen, en de milieuschade in Nederland kost jaarlijks 31 miljard euro. Dieren sterven uit, regenwouden verdwijnen, ijskappen smelten en grote groepen mensen raken ontheemd door extreme droogte en de daaruit voortvloeiende hongersnoden.

 

     We streven naar mondiale afspraken op wereld niveau om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als we op de lange termijn een leefbare planeet ambiëren, moeten wij ons tegen moedeloosheid verzetten, want ook al zijn er politici die de opwarming van de aarde ontkennen, het klimaat doet niet aan partijpolitieke voorkeuren. Gelukkig lijkt in elk geval de Nederlandse politiek hiervan doordrong-en: de vier coalitiepartijen en drie linkse oppositiepartijen zijn het zo goed als eens over een nieuwe klimaatwet.

 

     Het is goed om als braafste jongetje van de klas het goede voorbeeld te geven, maar wereldsgezien is onze inzet slechts één druppel op de gloeiende plaat. Al onze inspanningen zijn op wereldniveau eigenlijk niet te meten.

 

      Daarom hou ik mij aan de schriften, want Henoch, die vóór Noach leefde, zag de Zoon des Mensen opvaren tot de Vader; en hij riep de Heer aan, zeggende: Gij hebt mij gemaakt en mij recht op uw troon gegeven, niet vanwege mijzelf, maar door uw eigen genade; daarom vraag ik U, zult U op aarde terugkeren?

 

     En de Heer zeide tot Henoch: Zo waar Ik leef, zo zal Ik komen in de laatste dagen, in de dagen van goddeloosheid en wraak, om de eed gestand te doen die Ik u gezworen heb aangaande de kinderen van Noach; maar vóór die dag zullen de hemelen verduisterd worden en een sluier van duisternis zal de aarde bedekken; en de hemelen zullen beven, alsook de aarde; en er zullen grote verdrukkingen onder de mensen zijn, maar mijn volk zal Ik bewaren; en gerechtigheid zal Ik uit de hemel neerzenden; en waarheid zal Ik uit de aarde voortzenden om te getuigen van mijn Eniggeborene, van zijn opstanding uit de doden.

 

     Gerechtigheid en waarheid zal Ik als een watervloed over de aarde doen stromen, om mijn uitverkorenen vanuit de vier hoeken der aarde te vergaderen naar een plaats die Ik zal bereiden, een heilige stad, opdat mijn volk zijn lendenen kan omgorden en kan uitzien naar de tijd van mijn komst; want daar zal mijn tabernakel zijn en het zal Zion worden genoemd, een nieuw Jeruzalem. (1)

 

     Men kan beweren, dat stormen, aardbevingen, vulkaan-uitbarstingen, overstromingen en andere vernielende werkingen, geen natuurlijke maar bovennatuurlijke verschijnselen zijn, die in het bijzonder met een goddelijke opzet ontketend worden; ik, daarentegen, denkt dat deze gebeurtenissen door God geleid worden, om de aarde te vernieuwen zodat zij haar paradijselijke heerlijkheid kan ontvangen, (2) maar dat ze op natuurlijke en onontkoombare wijze volgen op de zonden van de mensen (3) - die het met elkaar maar niet eens worden - en hierdoor de ontaarde toestand van het mensdom in stand houden in Jezus naam. Amen. 

 

 

 

(1. Zie Mozes 7:59-62.)

 

(2. Zie Geloofsartikelen 10.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)