Elke vorm van oorlog afwenden

 

    Maatschappelijke polarisatie kan tot escalatie leiden. Deze escalatie kan ertoe leiden dat beide zijden zich achter radicale leiders scharen, terwijl gematigden hun aanhang verliezen. Wederzijds wantrouwen wordt bevestigd door het optreden en de uitspraken van de radicale leiders ('zie je wel dat ze het op ons gemunt hebben!').

 

     Als een bevolkingsgroep in een kwaad daglicht wordt gesteld, schept dat voor terroristische en gewelddadige groepen een voedingsbodem onder die bevolkingsgroep. Uiteindelijk kan een sfeer van wantrouwen ontstaan waar bij een of meerdere incidenten de vlam in de pan doen slaan, en het daadwerkelijk tot een gewelddadige actie komt. Vervolgens worden de vooroordelen tegen die bevolkingsgroep bevestigd door de gewelddadige acties, ook al wijst de meerderheid van die bevolkingsgroep gebruik van geweld af. De actie zal tot een tegenreactie leiden, waarbij uiteindelijk ook de meerderheid zich passief achter de radicalere leiders zal scharen.

 

    Tegenstellingen kunnen op deze manier escaleren, en leiden tot rellen, terrorisme of zelfs een (burger)oorlog. Andere mogelijke gevolgen zijn etnische zuivering, getto-vorming of emigratie van degenen die zich niet langer prettig of veilig voelen. Binnen de maatschappijen neemt de bereidheid tot samenwerking af, zodat dit de eventuele economische ontwikkeling eveneens afremt. Herstel van een dergelijk conflict kan tientallen jaren duren. (1)

 

     De enige mogelijkheid om het wederzijds wantrouwen te verwijderen, is ons te focussen op het geloof die gericht is op de Heer Jezus Christus en via Hem, op de Vader. Wie in Christus geloven, accepteren Hem als de Zoon van God en hebben tijdens hun doop(2) zijn naam op zich genomen.(3)

 

     Laat het u immer en altijd heel helder voor de geest staan dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Hij is in de wereld gekomen en heeft zijn leven neergelegd om ons eeuwig leven te brengen. Dat is de fundamentele waarheid. Daarop bouwen wij ons geloof. Zij kan niet worden vernietigd. Aan die leer moeten we ons houden, ondanks de leringen van de wereld en de ideeën van mensen die tegenstellingen in de hand werken, want hiermee staat of valt ons heil. De Heer heeft ons met zijn bloed verlost, Hij heeft ons het heil gegeven, mits, en die voorwaarden moeten we niet vergeten, we zijn geboden onderhouden en Hem altijd indachtig zijn. Als we dat doen, zullen we gered worden. De ideeën en dwaasheden van de mens daarentegen zullen dan niet meer op aarde voorkomen. (4)

 

     We komen door geloof tot God. Als we niet in de Heer Jezus Christus of zijn verzoening  geloofden, zouden we niet geneigd zijn acht te slaan op zijn geboden. Maar omdat we in Hem geloven, schikken we ons naar zijn waarheid en verlangen wij Hem te dienen en in het verlengde daarvan ook onze naasten. Het eerste beginsel van het (herstelde) evangelie is geloof in de Heer Jezus Christus; en natuurlijk hebben we geen geloof in de Heer Jezus Christus, zonder geloof in zijn Vader. En als wij geloof in God de Vader en in de Zoon hebben en ons, zoals het zou moeten, door de Heilige Geest laten leiden, zullen wij ook geloof hebben in de dienstknechten van de Heer door wie Hij heeft gesproken. (5) Met deze beginselen kan elke vorm van oorlog worden afgewend. (6) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

 

(1. Wikipedia)

 

(2. Doop door onderdompeling door iemand met het juiste priesterschapsgezag.)

 

(3. Joseph Fielding Smith, In: Conference Report, april 1970,

blz. 113.)

 

(4. Joseph Fielding Smith, In: Conference Report, april 1921,

blz. 186; zie ook Doctrines of Salvation, 2:302.)

 

(5. Redemption of Little Children’, Deseret News, 29 april 1939; kerkkatern, blz. 3; zie ook Doctrines of Salvation,

2:302-303.)

 

(6. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)