Hen met Gods hulp redden uit de chaos van de wereld

 

     We leven in een tijd waar de  moeilijke worden ons om de oren vliegen, zoals "posttrut", (1) "fake news"(2) en "alternative facts". (3) Jammer dat de wereld zo afglijdt van de wereldse waarheid en dan heb ik het nog niet gehad over de eeuwige waarheid. Meestal wordt voor de wereldse leugens met de vinger gewezen naar "relativisme" (4), "sociaalconstructivisten" (5) en "deconstructivisten" (6).

 

     Alles lijkt erop te wijzen dat er een verharding in de samenleving ontstaat die zijn weerga niet kent, een verharding in het verdraaien van de feiten waarvan de verdraaiers vinden dat zij daar hele goede redenen voor hebben. Discussiëren met een ferme klap op tafel zou de woordenstrijd eenvoudig moeten beslechten. Toch? Het lijkt erop dat de wereld geen tijd meer heeft om te discussiëren.

 

Ook het discussiëren over waar de grens ligt tussen leven en dood blijkt met mooie worden verzacht te worden alsof men een realisatie wil laten ontstaan dat de dood niet zo hard is als de realist het wil doen voorkomen, maar volgens anderen weer opgeladen is met sociale en culturele betekenis, want waarom zou er anders zoveel discussie bestaan over comapatiënten, abortus of 'voltooid leven'?

 

     Er worden dus feiten in het leven geroepen die eigenlijk nooit bestaan hebben maar die ter plekke gemaakt worden en dat gebeurt niet zonder slag of stoot: het vergt onderzoek, onderhandeling en overtuiging. Het debat over fake news bewijst dat het maken van niet bestaande feiten hard werken is wat nooit af is. We betreden hiermee een nieuw tijdperk waar velen gedesoriënteerd van worden.

 

     Voor mij ligt het vast dat Satan zijn greep op het leven versterkt. Hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat heel veel geestkinderen van God de verkeerde keuzes zullen gaan maken. Ik ben zestien jaar geleden door God gered en daarom wil ik mijn nek uitsteken en alles in het werk stellen dat God de zijnen niet kwijtraakt. Nu ik zelf gered ben kan ik het mij niet veroorloven de zijnen kwijt te raken, hen die ook kinderen van God zijn, mijn broers en zussen en voel mij verantwoordelijk tegenover de Heer, en voor hen die afhankelijk zijn van mijn waarheid, mijn  leiding, instructie en goede invloed. Daarom is mijn gebed: "Vader, laat mij niet mijn interesse in de uwen verliezen door mijn pogingen om anderen te redden."

 

     Liefde begint thuis en dat is helaas niet meer in de juiste context voorhanden. Het eeuwig leven zou thuis moeten beginnen. Helaas voel ik mij vreselijk omdat ik inzie dat door de hedendaagse ontwikkelingen veel gezinnen verwaarloost zijn en er een moeilijkheidsgraad is toegevoegd om hen te redden. Ik heb echt Uw hulp nodig want ik besef dat ik niemand kan redden, maar ik kan ze wel leren hoe ze gered kunnen worden. Ik kan voor uw geestkinderen een voorbeeld zijn, hoe dat bij mij is gelukt en ik voel het als mijn plicht om dat te doen. Ik voel dat ik daarin een grotere verplichting tegenover hen heb dan tegenover wie dan ook in de wereld. In mijn huiselijke kring heb ik alles onder controle waardoor ik mijn macht ten goede daarbuiten kan aanwenden, voor zover mij dat mogelijk is want ik begin al op leeftijd te raken.

 

     Mijn opdracht in deze wereld is om het goede te doen, goddeloosheid onschadelijk te maken, rechtschapenheid, reinheid en heiligheid in het hart van de mensen te verheffen, om ze met Uw hulp te redden uit de chaos van de wereld. En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen

 

(1. De term posttrut politics heeft betrekking op een politieke cultuur waarbij politici voornamelijk beroep doen op de emoties van de publieke opinie in plaats van op objectieve feiten. Wat al dan niet de waarheid is, is van secundair belang.)

 

(2. Nepnieuws (in het Engels fake news) is desinformatie verhuld als nieuws, die verspreid wordt via websites, sociale media en traditionele media, met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie. Daarnaast wordt het ook in de politiek gebruikt als frame tegen de journalistiek.)

 

(3. Alternative facts (Alternatieve feiten) was een uitspraak van de Amerikaanse adviseur van de president Kellyanne Conway tijdens een Meet the Press-interview op 22 januari 2017, waarin ze White House Press Secretary Sean Spider 's valse verklaring over de opkomstcijfers van de inauguratie van Donald Trump verdedigde als president van de Verenigde Staten.)

 

(4. In de filosofie wordt in het algemeen met moreel relativisme of ethisch relativisme het standpunt bedoeld waarbij geen absolute, voor iedereen geldige morele of ethische waarden aanvaard worden, omdat die gezien worden als bijvoorbeeld cultureel bepaald, historisch relatief en/of persoonsgebonden.)

 

(5. Het sociaal constructivisme is een moderne leertheorie die ervan uitgaat dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen.)

 

(6. Het deconstructivisme is een eigentijdse stroming in de architectuur die ervan uitgaat dat de maatschappij verwarrend en onzeker is. Men probeert dat ook in haar bouwwerken tot uiting te laten komen. Het begrip deconstructie werd in de jaren 60 ontwikkeld door de Franse filosoof Jacques Derrida.)