Spreken zoals iemand die spreekt vanuit het stof

 

     Het aantal mensen die lijden aan intellectuele luiheid groeit als maar verder. Wij worden geconfronteerd met de vraag waarom mensen soms slechte dingen doen. Als je die dingen verklaart vanuit een 'van nature' slechtheid van de mens, is het probleem gemakkelijk opgelost. Al het goede in de wereld wordt dan uitgelegd als dat ene dunne laagje beschaving. Naast intellec­tuele luiheid is het ook nog eens praktische luiheid.

 

     Als je aanneemt dat de meeste mensen niet deugen, waarom zou je dan nog vechten voor een betere wereld? Dan kan je wel proberen om klimaatverandering te bestrijden, maar het gaat uiteindelijk toch nooit lukken, want de mens is nu eenmaal een plaag, die uiteindelijk egoïstisch blijft en enkel aan eigen gewin denkt. Dergelijke cynische argumenten komen machthebbers ook nog eens goed uit.

 

     Maar als je het tegendeel beweert, als je zegt dat de meeste mensen wél deugen, betekent dit tevens dat je een bedrijf kan inrichten waarbij mensen zichzelf managen en je geen managers meer nodig hebt. Of kan je een democratie hebben waarin mensen zichzelf besturen en er aanzienlijk minder politici nodig zijn. We blijken dus ook nog eens steeds meer in een overdreven wereldje te leven.

 

     Zo blijkt er een sterke angst te heersen om te worden weggezet als een heilig boontje, ja die erg onzelfzuchtig is, maar dat je tegelijkertijd niemand kan vinden die dat wil toegeven. Een vergelijkbare paradox zie je in de Bergrede in de Bijbel. Enerzijds zegt Jezus: "Bid niet op de hoek van de straat, maar ga naar binnen, want alleen God hoeft je te horen." Niet koketteren dus. Maar Jezus zegt ook: "Jullie zijn het Licht in de wereld, men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten." Oftewel: als je niet voor je goedheid uitkomt, wordt het nooit wat. Die spanning tussen inspireren en koketteren blijkt in de wereld onoplosbaar te wezen, kijk maar naar RTL boulevard, want daar is het zelfs heel gewoon.

 

     Het wordt dus tijd voor een ander geluid. De 'heilige der laatste dagen', gelooft dat de wonderen niet uit de kerk zal worden weggenomen, zolang er nog één ziel op aarde is, die behouden moet worden. Hij zegt: "Want het is door geloof, dat wonderen worden gewrocht; en het is door geloof, dat engelen verschijnen om mensen te dienen; daarom, wanneer deze dingen hebben opgehouden, wee hen, want het is wegens ongeloof en alles is tevergeefs."

 

     "Christus heeft waarlijk  tot onze vaderen gezegd: Indien gij geloof hebt, kunt gij alle dingen doen die Ik raadzaam acht, dus indien de dag komt dat de kracht en gaven Gods uit uw midden worden weggedaan, het wegens ongeloof zal zijn. En wee hen als dat het geval is; want er zal niemand onder u zijn die goed doet, neen, niet één. Indien er één onder u is die goed doet, zal hij werken door de kracht en gaven Gods. En wee hun die deze dingen wegdoen en sterven, want zij sterven in hun zonden, en zij kunnen niet behouden worden in het koninkrijk Gods; en ik zeg dit volgens de woorden van Christus. Ik spoor u aan deze dingen in gedachte te houden; want de tijd komt spoedig dat gij zult weten dat dit waar is, want gij zult mij zien voor het gerecht Gods; en de Here God zal tot u zeggen: Heb Ik u niet mijn woorden verkondigd, die door Moroni zijn opgeschreven zoals iemand die vanuit de doden roept ja, zoals iemand die spreekt vanuit het stof?" (1) Die tijd is in 1820 aangebroken. (2) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Moroni 10:23-27.)

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)