Vele waarheden uit de Bijbel zijn verdwenen

 

     Met de leuze 'Vrijheid, gelijkheid en broederschap' eiste het Franse volk in 1789 tijdens de Franse revolutie de macht op. Het is het hoogtepunt na een eeuw waarin denkers als Spinoza, Pierre Bayle en Voltaire de macht van de adel en de kerk betwisten. Men zette zich af tegen bijgeloof en een op religie gebaseerde moraal en fundeerde hun wereldvisie voortaan op de rede, het menselijk verstand.

 

     Nu, nadat met nieuwe openbaringen het evangelie, het priesterschap en de kerk van Jezus Christus is hersteld, blijkt klip en klaar dat er veel cruciale leerstellingen uit de Bijbel waren verdwenen en dat er een logica te vinden is in de roep van Immanuel Kant (1724-1804) "Durf te denken!"  Kant riep iedereen op om mondig te worden en zijn eigen verstand te gebruiken. Neem nooit zomaar wat van een ander aan: vorm je eigen oordeel en daar had hij gelijk in.

 

     Vrijheid van denken, van meningsuiting en tolerantie zijn kernwaarden van die Europese Verlichting. Vooral sinds de moord op Theo van Gogh worden deze waarden fel verdedigd als verdienste van de westerse democratie: zó fel dat de vrijheid van meningsuiting zelf geen tegenspraak duldt en soms zelfs ontaardt in 'het recht op beledigen.'

 

     Wij geloven dat onze hemelse Vader in onze tijd heeft gesproken, dat Hij het nederige gebed van een jongen in Palmyra heeft gehoord en verhoord, en hem gezegend heeft met kennis over zijn goddelijke aard, opdat alle mensen die dat willen de Heer kunnen leren kennen.

 

     Het was heel natuurlijk dat Joseph Smith de Heer ging zoeken. Hij kwam voort uit een volk dat in onze hemelse Vader, in de goddelijke zending van de Heiland, en in de kracht van het gebed geloofde, en dat God zijn volk zou horen en verhoren als zij Hem in de juiste geest aanriepen. Omdat hij was geboren en opgegroeid in een gelovig gezin was het voor deze jongeman vanzelfsprekend om te geloven; en toen hij het bos inging na het advies in Jakobus (Jakobus 1:5) te hebben gelezen: "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden", geloofde hij dat zijn gebed verhoord zou worden, omdat onze hemelse Vader zijn geestkinderen vanaf het begin heeft beloofd dat "gij door geloof alles te weten kunt komen." (1)

 

     Geloof bracht Joseph ertoe God in gebed te benaderen en Hem te vragen bij welke kerk hij zich moest aansluiten en ik neem aan dat hij stomverbaasd was toen hem werd verteld: "Bij geen daarvan; zij verkondigen als leerstellingen geboden van mensen vermengd met schriftuur; zij naderen Mij met hun lippen, maar hun hart is verre van Mij; zij hebben een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht daarvan." (2)

 

     Denk u dat eens in: een jongen van veertien die in het bos bij zijn huis uit gebed opstaat en de wereld een dergelijke boodschap te verkondigen heeft! Kunt u zich voorstellen dat een jongen de moed heeft om zoiets te doen? Maar zou hij, met het getuigenis dat hem door zijn hemelse Vader was gegeven en met het gebod dat van de Heer zelf afkomstig was, iets anders durven doen dan bekend te maken dat de Heer tot hem gesproken had? (3)

 

     Ik hoop dat u in de juiste context durft te denken en bestudeerd dat zowel het evangelie alsook het priesterschap en de kerk van Jezus Christus zijn herstelt en ontdek dat vele waarheden uit de Bijbel zijn verdwenen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. George Albert Smith,  Conference Report, oktober 1921, blz. 158-159.)

 

(2. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:19.)

 

(3. George Albert Smith, Conference Report, oktober 1921, blz. 159-160.)