Het ligt voor de hand dat wij kunnen worden zoals Hij is

 

     Het huidige kabinet en ook het vorige heeft met vrijheid en verantwoordelijkheid helemaal niets meer van doen, het zijn de kabinetten van Veiligheid en Groei. Het CDA congres van 2010 was het einde van de christelijke politiek, waar mee zij zichzelf moreel failliet verklaard hebben. Daarnaast jaagt de VVD alle sociaal liberalen weg en gaan schouder aan schouder naar een ultrarechtse samenleving.  

 

     Al jaren achtereen hebben wij ons los gemaakt en een cultuur van zorg ons eigen gemaakt zonder aandacht voor elkaar. Bijvoorbeeld: wie helpt iemand nog bij het station zijn fiets in het fietsenrek te zetten? Welke aandacht zijn we elkaar verschuldigd? Het gaat er sterk op lijken dat verbondenheid een hachelijke zaak gevonden wordt. Daarnaast durf ik mijn elektrische fiets niet eens bij een station in het fietsenrek te zetten want de kans dat hij weg is, als ik 's avonds terug ben, is tachtig procent.

 

    Om te achterhalen hoe dit zo gekomen is heb ik een groot deel van mijn leven opgeschreven. Het boek heeft als titel "Door Gramschap Gedreven". Het boek verwoord wie ik ben, waar ik vandaan kom, door wie ik ben beïnvloed en hoe anderen mij zien. Het boek laat zien waar mijn waarden en motivaties lagen en hoe door anderen mijn keuzes beïnvloed werden.

 

     Het boek eindigt echter met mijn complete ommezwaai van honderd tachtig graden in het totaal loslaten van alles wat werelds is. Ik ben er namelijk achtergekomen dat het in de wereld ontbreekt aan de kennis over God in de juiste context, waardoor de overgrote meerderheid geen goed inzicht heeft in die glorierijke persoon, Die de Vader van onze geest is. Tot wie deze kennis niet bezitten wil ik zeggen: "Waarom beperkt u de heerlijkheid van God? Of waarom veronderstelt u dat Hij minder is dan Hij in werkelijkheid is? Weet u het niet? Hebt u niet gehoord dat de eeuwige God, de Here, de Schepper van de einden der aarde, oneindig en eeuwig is; dat Hij alle kracht, alle macht en alle heerschappij heeft; dat Hij alles weet, en dat alles voor zijn aangezicht is?"

 

     Omdat God de Vader van onze geest is, is Hij geestelijk gezien onze Vader; Hij is het naar wiens beeld de mens is geschapen. Hij heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens (L&V 130:22), en Hij is de letterlijke en persoonlijke Vader van de geesten van alle mensen. Hij is almachtig en alwetend; Hij heeft alle macht en alle wijsheid; en zijn volmaaktheid bestaat uit het bezit van alle kennis, alle geloof of macht, alle gerechtigheid, alle oordelen, alle barmhartigheid, alle waarheid, en de volheid van alle goddelijke eigenschappen.

 

     Als we het volmaakte geloof willen hebben, dat ons het eeuwige leven brengt, moeten we geloven dat God al deze kenmerkende eigenschappen volmaakt bezit. Ik zeg ook dat Hij oneindig en eeuwig is; en daar Hij onveranderlijk is, bezit Hij deze volmaakte krachten en kenmerken van eeuwigheid tot eeuwigheid. (1)

 

     Ik weet dus dat mijn hemelse Vader een verheerlijkte, verheven Persoon is, die alle kracht, alle macht en alle heerschappij bezit, en die alle dingen weet. Ik getuig dat Hij, door zijn eniggeboren Zoon, de Schepper van deze aarde en werelden zonder tal is. (2) In het verlengde hiervan ligt het voor de hand dat wij allemaal net zo kunnen worden zoals Hij is. Ik kijk ernaar uit, nu jullie nog. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. 'The Most Important Knowledge', Ensign, mei 1971, blz. 2-3.)

 

(2. 'Out of the Darkness', Ensign, juni 1971, blz. 2.)